Опште

Споразуми о слободној трговини су међународни билатерални и мултилатерални уговори који стварају услове за повољнији режим трговине између страна уговорница. Роба која се креће кроз различите облике међународних трговинских односа може, уколико стекне преференцијално порекло, бити конкурентнија, а тиме и приступачнија корисницима на домаћем тржишту. Тиме се остварује већи обим размене добара између тржишта повезаних оваквим уговорима, али и либерализација саме трговине и повећање инвестиција у тржишно повољнијим условима привређивања.

Република Србија је до сада закључила више међународних споразума о слободној трговини чиме је подстакла ширење и развој постојећих трговинских односа уговорница, али истовремено и створила предуслове за ширење зоне слободне трговине кроз систем дијагоналне кумулације порекла робе.

Кумулација порекла у оквиру пан-европске зоне слободне трговине (ЦЕФТА, ЕУ, Турска, државе ЕФТА)

Кумулација порекла је могућност да се, у поступку добијања производа са пореклом, користе материјали и производи пореклом из земаља/територија са којима је могућа кумулација порекла (земље/територије ''партнери'').

Производи са пореклом земаља/територија партнера, са којима је могућа кумулација порекла, а нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се извозе у неку од тих земаља/територија.

Услови за примену кумулације порекла су:

  1. да се између земаља/територија укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља/територија одредишта примењује споразум о преференцијалног трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT),
  2.  да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом идентичних правила о пореклу, и
  3. да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације објављена у складу са националним прописима.

Институт кумулације порекла садрже следећи споразуми о слободној трговини које Србија примењује у пан-европској зони слободне трговине: Споразум ЦЕФТА 2006, Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ, Споразум са Турском, Споразум са државама ЕФТА, као и Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу (ПЕМ Конвенција), као део правила о пореклу уз наведене споразуме.  

ПЕМ Конвенција

Регионална конвенција о пан-евро-медитеранском преференцијалним правилима о пореклу („Службени гласник РС – Међународни споразуми“ бр. 7/13 од 29.05.2013. године), представља међународни споразум који прописује јединственa правила о пореклу робе, а намењена је да  замени постојеће протоколе о пореклу у свим споразумима о слободној трговини који се примењују између страна уговорница ПЕМ Kонвенције.

ПЕМ Конвенција - примена кумулације

Обавештење Управе царина број 102/13/2016

Обавештење Управе царина број 102/10/2016

Обавештење Управе царина број 102/8/2016

Обавештење Управе царина број 102/6/2016

Обавештење Управе царина број 102/5/2016

Обавештење Управе царина број 102/3/2016

Обавештење Управе царина број 102/2/2016

Обавештење Управе царина број 102/2016 

 

Контакт: Одељење за порекло робе Управе царина Србије

тел:(+ 38111) 267-1773, 260-6073

Последњи пут ажурирано: