Опште

Споразуми о слободној трговини су међународни билатерални и мултилатерални уговори који стварају услове за повољнији режим трговине између страна уговорница. Роба која се креће кроз различите облике међународних трговинских односа може, уколико стекне преференцијално порекло, бити конкурентнија, а тиме и приступачнија корисницима на домаћем тржишту. Тиме се остварује већи обим размене добара између тржишта повезаних оваквим уговорима, али и либерализација саме трговине и повећање инвестиција у тржишно повољнијим условима привређивања.

Република Србија је до сада закључила више међународних споразума о слободној трговини чиме је подстакла ширење и развој постојећих трговинских односа уговорница, али истовремено и створила предуслове за ширење зоне слободне трговине кроз систем дијагоналне кумулације порекла робе.

Кумулација порекла у оквиру пан-европске зоне слободне трговине (ЦЕФТА, ЕУ, Турска, државе ЕФТА)

Кумулација порекла је могућност да се, у поступку добијања производа са пореклом, користе материјали и производи пореклом из земаља/територија са којима је могућа кумулација порекла (земље/територије ''партнери'').

Производи са пореклом земаља/територија партнера, са којима је могућа кумулација порекла, а нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се извозе у неку од тих земаља/територија.

Услови за примену кумулације порекла су:

  1. да се између земаља/територија укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља/територија одредишта примењује споразум о преференцијалног трговини, у складу са чл. XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT),
  2.  да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом идентичних правила о пореклу, и
  3. да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације објављена у складу са националним прописима.

Институт кумулације порекла садрже следећи споразуми о слободној трговини које Србија примењује у пан-европској зони слободне трговине: Споразум ЦЕФТА 2006, Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ, Споразум са Турском, Споразум са државама ЕФТА, као и Регионална конвенција о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима о пореклу (ПЕМ Конвенција), као део правила о пореклу уз наведене споразуме.  

ПЕМ Конвенција

Регионална конвенција о пан-евро-медитеранском преференцијалним правилима о пореклу („Службени гласник РС – Међународни споразуми“ бр. 7/13 од 29.05.2013. године), представља међународни споразум који прописује јединственa правила о пореклу робе, а намењена је да  замени постојеће протоколе о пореклу у свим споразумима о слободној трговини који се примењују између страна уговорница ПЕМ Kонвенције.

ПЕМ Конвенција - примена кумулације

Обавештење Управе царина број 102/13/2016

Обавештење Управе царина број 102/10/2016

Обавештење Управе царина број 102/8/2016

Обавештење Управе царина број 102/6/2016

Обавештење Управе царина број 102/5/2016

Обавештење Управе царина број 102/3/2016

Обавештење Управе царина број 102/2/2016

Обавештење Управе царина број 102/2016 

ПРЕЛАЗНА ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ РОБЕ

Текући процес допуне ПЕМ Конвенције имао је за резултат нови сет модернизованих и флексибилнијих правила о пореклу. Ова правила нису још увек једногласно усаглашена од стране свих Страна уговорница ПЕМ Конвенције. Из тог разлога ПЕМ Конвенција не може још увек да буде измењена. У очекивању закључења преговора и формалног усвајања од стране свих Страна уговорница ПЕМ Конвенције, ревидирана правила (тзв. „Прелазна правила“) могу да почну примењују заинтересоване ПЕМ Стране уговорнице, као алтернативу тренутно важећим правилима ПЕМ Конвенције.

Извозници стога имају избор да користе једна од правила о пореклу:

  1. Правила о пореклу ПЕМ Конвенције,
  2. Ревидирана правила порекла ПЕМ Конвенције (тзв. „Прелазна правила“) између ПЕМ Страна уговорница које их примењују.

У случају да се користе Прелазна правила, порекло се мора утврђивати искључиво у складу са тим правилима. У случају да се користи ПЕМ конвенција, порекло се мора утврђивати само помоћу правила ПЕМ Конвенције.

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ СА ЕВРОАЗИЈСКОМ ЕКОНОМСКОМ УНИЈОМ

 

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ

 

 

Контакт: Одељење за порекло робе Управе царина Србије

тел:(+ 38111) 267-1773, 260-6073

Последњи пут ажурирано: 2024-03-01 11:01:38