Међународни пројекти

ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЦАРИНСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ СРБИЈЕ

ПРОЈЕКАТ УВОЂЕЊА NCTS 

Пројекат техничке помоћи Царинској администрацији Србије као подршка модернизацији царинског система је део реформе јавне управе и финансиран је из претприступних фондова ИПА 2011 од стране Европске уније. Циљ финансирања овог Пројекта је јачање административних и оперативних капацитета Царинске администрације Србије и привредних субјеката укључених у царинске поступке са циљем да се на адекватан начин припреме за испуњење захтева потребних за увођење Новокомпјутеризованог транзитног система, стицање статуса овлашћених привредних субјеката усаглашених са праксом, стандардима и процедурама ЕУ.


Свеобухватни циљ пројекта „Техничкa помоћ Царинској администрацији Србије као подршка модернизација царинског система“ је подршка модернизацији државној управи у заштити фискалних и финансијских интереса Републике Србије, олакшавању законите трговине и заштити друштва. Такође, главни циљ представља подршка Царинској администрацији Србије у имплементацији ЕУ стандарда и процедура.

 

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА: 

Резултат 1
Ускладити српски царински транзитни систем и процедуре са прописима Конвенције о заједничком транзитном поступку и са прописима NCTS путем имплементације NCTS компатибилне националне апликације за национални транзит и систем управљања обезбеђењем.

Резултат 2
Ускладити поступке контроле српске царине са системима ЕУ за управљање ризиком путем имплементације ИТ система за управљање ризиком као и техникама и технологијом управљања ризиком.

Резултат 3
Увести систем овлашћеног привредног субјекта (АЕО) и спровести обуку царинских службеника који обављају оперативне послове ради упознавања са процедурама које треба усвојити и поступака које треба предузети за АЕО.

Резултат 4
Спровести студију изводљивости како би се поставили приоритети за побољшање процедура и методолигије српске царине које се примењују у железничком, речном и ваздушном саобраћају. 

 

Последњи пут ажурирано: