Добијање дозволе за царинско заступање – обука и полагање испита

ИСПИТ НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

У периоду од 12.11. до 19.11.2021. године у Управи царина - Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155A, Нови Београд, одржаће се редовни, поновни као и поправни стручни испит за заступање у царинском поступку.

Рок за доставу пријава је истекао дана 28.10.2021. године. 

 

Да би био омогућен улазак у просторије у којима се одржава обука и испит за добијање дозволе за царинско заступање, а ради спречавања ширења заразне болести COVID 19, ОБАВЕЗНО је ношење заштитне маске.

Напомињемо да кандидат на испит може и мора унети само дигитрон и хемијску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен. Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

 

ОБУКЕ И ИСПИТИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЦАРИНСКО ЗАСТУПАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

БРОЈ  РАДНИХ ДАНА

ВРСТА

АКТИВНОСТИ

10.01. – 11.02.2022.

25

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ

17.02. – 27.02.2022.

7

РЕДОВНИ ИСПИТ, ПОНОВНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

05.09. – 07.10.2022.

25

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ

10.10. - 16.10.2022.

7

РЕДОВНИ ИСПИТ, ПОНОВНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

 

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЦАРИНСКО ЗАСТУПАЊЕ 10.01.-11.02.2022. ГОДИНЕ

 

Центар за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина у периоду од 10.01. -11.02.2022. године организује обуку за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку. Обука ће се одржати у учионицама Центра за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155А, Нови Београд. Број полазника је ограничен на 20.

Рок за доставу пријава за обуку је 22.12.2021. године. Кандидат који подносу пријаву за обуку, истовремено подноси и пријаву за испит. Ова обука није обавезан услов за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку.

Првих 20 кандидата који доставе комплетну пријаву ће похађати обуку. Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење обуке у просторијама Управе царина обука ће се спроводити online.

Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку садржи укупно 150 наставних часова из следећих области:

 1. Царински систем и поступак - 50 часова;
 2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем - 50 часова;
 3. Познавање робе - 34 часа и
 4. Спољнотрговински и девизни систем - 16 часова.

Обука се одвијa у пет (5) недеља, сваког радног дана по шест (6) наставних часова, према утврђеном распореду. Настава се одржава сваког радног дана од 08,00 до 13,15 часова.

 

ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЦАРИНСКО ЗАСТУПАЊЕ ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

У периоду од 17.02. до 27.02.2021. године у Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, одржаће се редовни, поновни као и поправни стручни испит за заступање у царинском поступку.

Уколико кандидат није пријављен за обуку, рок за доставу пријава за полагање редовног, поновног или поправног испита за царинско заступање је 01.02.2022. године.

Распоред полагања биће објављен 7 дана пре одржавања испита на веб сајту Управе царина.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ЗА ОБУКУ И ИСПИТ

 

 1. Пријава за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку

 1. Пријаву за обуку за полагање испита;     

 1. Оверена фотокопија дипломе (најмање средња стручна спрема);
 2. М образац - потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
 3. Доказ да је фирма регистрована за послове међународне шпедиције (решење АПР-а);
 4. Потврда фирме да је кандидат радио на пословима царињења најмање 6 месеци;
 5. Фотокопија решења о ПИБ-у;
 6. Очитана лична карта;
 7. Лична изјава да кандидат није кажњаван за кривична дела или прекршаје из спољнотрговинских, царинских, девизних или пореских прописа;
 8. Две фотографије димензија 2,5 x 3;
 9. Износ од 56.540,00 динара (трошкови обуке) уплатити на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021);
 10. Износ од 20.460 динара (трошкови полагања испита) уплатити на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021);
 11. Уколико кандидат није положио писмени део испита или није позитивно оцењен из најмање 3 области, упућује се на поновно полагање испита у целости и за то треба да уплати 20.460 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021); 
 12. Након положеног испита за заступање у царинском поступку за издавање дозволе за царинско заступање, уплатити износ од 2.830 динара на рачун Буџета РС ("Сл.гласник РС", број 62/2021); 
 13. Кандидат који на усменом делу стручног испита није позитивно оцењен из највише две (2) области упућује се на поправни испит из тих области и за то треба да уплати 10.230 динара на рачун Буџета РС ("Сл. гласник РС", број 62/2021) 

Све таксе се уплаћују на прописани уплатни рачун Буџета РС : 840-742221843-57;

 

-          Број модела за уплату административне таксе је 97;

-          Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује и представља шифру општине са контролним бројем;

 

Приликом доставе доказа о уплаћеним административним таксама, Центру за стручно оспособљавање и усавршавање доставити оригинал уплатнице или доказ о плаћању оверен од стране банке у којој је извршено плаћање.

 

Кандидати који не похађају обуку, након достављене комплетне пријаве за испит, КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима могу обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

 

(Царински систем и поступак) Љубица Павловић - 011/2694-017

(Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) Драгана Поповић  -  011/311-5473

(Познавање робе) -   Радојка Јахура  - 011/311-5473

(Спољнотрговински и девизни систем) -  Слободан Томић - 064/858-2924

 

Све додатне информације везане за поступак пријављивања и полагања испита за царинске заступнике, можете добити преко телефона Центра за стручно оспособљавање и усавршавање: 011/2694-017; 011/2696 – 815  и  011/2674-187.

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБАВЉЕНЕ ОБУКЕ

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испитa без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: 

 

 

 

У „Службеном гласнику РС“, бр.52 од 17.06.2021. године, објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси прописани Законом о републичким административним таксама.

Њихова примена почиње од 01.07.2021. године и то:

 • За обуку за царинско заступање – 56.540,00 динара;
 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 20.460,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 10.230,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 2.830,00 динара. 

Последњи пут ажурирано: 2021-11-17 13:22:15