Добијање дозволе за царинско заступање – обука и полагање испита

 

ОБУКЕ И ИСПИТИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЦАРИНСКО ЗАСТУПАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

Царински заступници – Измењен план наставних активности за 2022. gодину

 

Период одржавања

Број радних дана

Врста активности

Рок за подношење пријава

10.01. – 11.02.2022.

25

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ

-

17.02. – 27.02.2022.

7

РЕДОВНИ ИСПИТ, ПОНОВНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

-

27.06. - 03.07.2022.

5

РЕДОВНИ ИСПИТ, ПОНОВНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

-

05.09. – 07.10.2022.

25

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ

23.08.2022.

10.10. - 16.10.2022.

7

РЕДОВНИ ИСПИТ, ПОНОВНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТ

23.09.2022.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДE

 

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЦАРИНСКО ЗАСТУПАЊЕ 05.09. - 07.10.2022.

 

Центар за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина у периоду од 05.09. до 07.10.2022. године организује обуку за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку који ће се одржати у периоду од 10.10. до 16.10.2022. године. Обука ће се одржати у учионицама Центра за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155А, Нови Београд.

 

Рок за доставу пријава за обуку је 23.08.2022. године.

Кандидат који подносу пријаву за обуку, истовремено подноси и пријаву за испит. Ова обука није обавезан услов за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку.

Рок за доставу пријава за испит је 23.09.2022. године. Пријаве се могу доставити поштанским путем на адресу: Управа царина – Центар за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића бр.155А, 11070 Нови Београд, или лично у писарници на истој адреси радним данима у периоду од 07.30 до 15.30 часова. Кандидати су дужни да уз пријаве доставе тачне и ажурне контакт податке и то адресу становања, број телефона и e-mail адресу.

Позивају се сви кандидати који у претходном року нису положили посебан стручни испит за заступање у царинском поступку, и упућени су на поновни, односно поправни испит, да најкасније до 23.09.2022. године доставе попуњену пријаву за полагање испита за октобарски рок и доказ о уплати одговарајуће административне таксе имајући у виду да је чланом 11. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку прописано да кандидат полаже поправни, односно поновни испит по истеку рока од 30 дана, а ово полагање мора окончати најкасније у року од 150 дана од дана претходног полагања.

Распоред полагања биће објављен 7 дана пре одржавања испита.

Напомињемо да кандидат на испит може и мора унети само дигитрон и хемијску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен. Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

 

Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење обуке у просторијама Управе царина обука ће се спроводити online.

 

Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку садржи укупно 150 наставних часова (наставни час траје 45 минута) из следећих области:

 1. Царински систем и поступак - 50 часова;
 2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем - 50 часова;
 3. Познавање робе - 34 часа и
 4. Спољнотрговински и девизни систем - 16 часова.

Обука се одвијa у пет (5) недеља, сваког радног дана по шест (6) наставних часова, према утврђеном распореду. Настава се одржава сваког радног дана од 08,00 до 13,15 часова.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ЗА ОБУКУ И ИСПИТA:

 1. Пријава за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку

 Образац Пријаве за полагање испита

 1. Пријаву за обуку за полагање испита;     

Образац Пријаве за обуку за полагање испита

 1. Оверена фотокопија дипломе (најмање средња стручна спрема);
 2. М образац - потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
 3. Доказ да је фирма регистрована за послове међународне шпедиције (решење АПР-а);
 4. Потврда фирме да је кандидат радио на пословима царињења најмање 6 месеци;
 5. Фотокопија решења о ПИБ-у;
 6. Очитана лична карта;
 7. Лична изјава да кандидат није кажњаван за кривична дела или прекршаје из спољнотрговинских, царинских, девизних или пореских прописа;
 8. Две (2) фотографије димензија 2,5 цм x 3 цм (у боји);
 9. Износ од 56.540,00 динара (трошкови обуке) уплатити на рачун Буџета РС (Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су саставни део Закона о републичким административним таксама "Сл. гласник РС", број 62/2021);
 10. Износ од 20.460 динара (трошкови полагања испита)уплатити на рачун Буџета РС (Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су саставни део Закона о републичким административним таксама "Сл. гласник РС", број 62/2021);
 11. Уколико кандидат није положио писмени део испита или није позитивно оцењен из најмање три (3) области, упућује се на поновно полагање испита у целости и за то треба да уплати 20.460 динара на рачун Буџета РС (Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су саставни део Закона о републичким административним таксама "Сл. гласник РС", број 62/2021); 
 12. Након положеног испита за заступање у царинском поступку за издавање дозволе за царинско заступање, уплатити износ од 2.830 динара на рачун Буџета РС (Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су саставни део Закона о републичким административним таксама "Сл.гласник РС", број 62/2021); 
 13. Кандидат који на усменом делу стручног испита није позитивно оцењен из највише две (2) областиупућује се на поправни испит из тих области и за то треба да уплати 10.230 динара на рачун Буџета РС (Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, који су саставни део Закона о републичким административним таксама "Сл. гласник РС", број 62/2021).

 

Све таксе се уплаћују на прописани уплатни рачун Буџета РС :

840-742221843-57

 

o   Број модела за уплату административне таксе је 97;

o   Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује и представља шифру општине са контролним бројем;

Приликом доставе доказа о уплаћеним административним таксама, Центру за стручно оспособљавање и усавршавање доставити оригинал уплатнице или доказ о плаћању оверен од стране банке у којој је извршено плаћање.

 

Кандидати који не похађају обуку, након достављене комплетне пријаве за испит, КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима могу обавити искључиво у термину од 13,30 до 15,00 часова, на следеће телефоне:

 • (Царински систем и поступак) Љубица Павловић - 011/2694-017 
 • (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) Драгана Поповић  -  011/311-5473
 • (Познавање робе) -   Радојка Јахура  - 011/311-5473
 • (Спољнотрговински и девизни систем) -  Слободан Томић - 064/858-2924

Све додатне информације везане за поступак пријављивања и полагања испита за царинске заступнике можете добити слањем електронске поште радним данима у периоду од 07.30 до 15.30 часова или телефонским путем радним данима у периоду од 12.00 до 15.00 часова на следеће контакте:

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБАВЉЕНЕ ОБУКЕ

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испитa без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: 

Правни извори за полагање испита за царинско заступање

У „Службеном гласнику РС“, бр.62 од 17.06.2021. године, објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси прописани Законом о републичким административним таксама. Њихова примена почиње од 01.07.2021. године и то:

 • За обуку за царинско заступање – 56.540,00 динара;
 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 20.460,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 10.230,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 2.830,00 динара.

 

Последњи пут ажурирано: 2022-08-05 08:19:59