Промена послодавца царинског заступника

ПРОМЕНА ПОСЛОДАВЦА

 

Чланом 20. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку ("Службени гласник РС.", број 42/2019) прописано је да царински заступник који је променио посредног заступника у царинском поступку  задржава идентификациони број, идентификациону картицу и лични печат, под условом да нису наступиле околности из члана 21. и 22. овог правилника. 

Царински заступник из става 1. овог члана дужан је да Управу царина обавести о промени послодавца и Управи царина достави назив новог послодавца (посредног заступника), и уз то достави:

  1. Обавештење о промени посредног заступника;
  2. Доказ да је фирма регистрована за послове међународне шпедиције(решење АПР-а);
  3. Фотокопија решења о ПИБ-у;
  4. М образац – Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
  5. Фотокопија личне карте;
  6. Административна такса од 380,00 динара.

Напомена: уколико први пут мењате послодавца са царинског агента на царинског заступника, потребно је да поред горе набројане документације доставите и следеће:

  1. Две фотографије димензија 2,5 x 3;
  2. Административна такса од 3.260,00 динара.

 

           Све таксе се уплаћују на прописани уплатни рачун Буџета РС : 840-742221843-57;

 

  1. Број модела за уплату административне таксе је 97;
  2. Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује и представља шифру општине са контролним бројем;

 

Приликом доставе доказа о уплаћеним административним таксама, Центру за стручно оспособљавање и усавршавање доставити оригинал уплатнице или налог/ потврду оверене од стране банке у којој је извршено плаћање.

     

Адреса за доставу: Управа царина – Центар за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића бр.155А, 11070 Нови Београд;

Након достављеног комплетног захтева Центар за стручно оспособљавање и усавршавање врши измену података у евиденцији која се води у Управи царина о лицима којима је издата дозвола за царинско заступање и повезује идентификациони број царинског заступника, са ПИБ-ом новог послодавца.

Све друге информације везане за Е-пословање са Управом царина (Закључење уговора о коришћењу електронског пословањa, Пријава за приступ информационом систему Управе царина (ИСЦС) за е-пословање, Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е- пословања и друго) можете пронаћи на следећем линку надлежног Сектора за информационе и комуникационе технологије Управе царина:

http://www.carina.rs/servisi/e_servisi/e_servisi_e_poslovanje_sa_upravom_carina.html

Последњи пут ажурирано: 2023-07-07 12:46:34