Споразуми

 У поступку увоза моторних возила за која је у складу са споразумом о слободној трговини, који је наша земља потписала са земљама чланицама ЕУ, прописана стопа царине 0% уколико су та возила пореклом од земаља чланица ЕУ, увозник као доказ о пореклу царинском органу прилаже одговарајућу документацију коју издају надлежни органи, односно организације земље извоза (сертификат ЕУР1, односно изјава на фактури која се прилаже уколико је реч о возилима до вредности од 6.000 евра). Порез на додату вредност плаћа се по стопи од 20%.

Последњи пут ажурирано: