Услуге на које се плаћају таксе

Стручнa мишљења  су писани захтеви за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени републичких прописа за које се плаћа републичка административна такса која за физичка лица износи 1.910 динара, односно за правна лица 15.500 динара.

При подношењу захтева за стручно мишљење неопходно је доставити фотокопију уплатнице као доказ о уплаћеној републичкој административној такси, у складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси. 

У складу са одредбом члана 80. став 2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр 79/05 ... и 30/18 - др. закон) мишљења органа државне управе нису обавезујућа.

Напомињемо да писани захтев мора да садржи:

  1. податке о подносиоцу: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште, седиште и назив органа коме се подноси;
  2. садржину поднеска,
  3. сврху поднеска,
  4. адресу на коју орган странци треба да доставља акте,
  5. потпис подносиоца захтева,
  6. доказ о уплати републичке администативне таксе (фотокопија уплатнице)

Уколико нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску ће позвати странку писменом опоменом, да у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

  • Број рачуна 840-742221843-57,
  • модел 97,
  • позив на број: петоцифрени број општине на којој је фирма регистрована односно на којој је уплатилац таксе пријављен,
  • сврха уплате: републичка административна такса.

Прималац средстава је буџет Републике Србије.

За добијање стручног мишљења потребно је да захтев за мишљење у писаној форми упутите на адресу:

Последњи пут ажурирано: 2024-02-22 09:29:33