Стављање робе у слободан промет

Стављање робе у слободан промет је царински поступак где учесници у поступку стичу права и обавезе везане за робу.

Да би се роба ставила у царински поступак стављања робе у слободан промет морају бити испуњени одређени услови, односно да роба мора бити обухваћена декларацијом за поступак стављања робе у слободан промет, да уз декларацију морају бити приложене исправе за спровођење поступка и да је роба обухваћена декларацијом допремљена царинарници.

Стављањем робе у слободан промет страна робе стиче статус домаће робе, што подразумева окончање прописаних поступака у вези са увозом робе, као и наплату свих прописаних увозних дажбина, пореза, акциза и других накнада.

Ако се пошиљка састоји од робе која се сврстава у више тарифних ознака, а сврставање робе и обрада декларације би проузроковала рад и трошкове несразмерне обрачунатој царини, царински орган може, на захтев декларанта, дозволити да се царина за целу пошиљку обрачуна на основу сврставња у тарифну ознаку оне робе чија је стопа царине највиша.

Роба стављена у слободан промет уз повољнију стопу царине или без плаћања царине, под условом да се употребљава у одређене сврхе, остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад престану и услови због којих је и одобрена повољнија стопа царине, или због којих царина није плаћена, кад се роба извезе или уништи или кад је допуштена употреба робе у друге сврхе од онух које су прописане за примену повољније стопе царине, под условом да су плаћене увозне дажбине.

Роба стављена у слободан промет губи статус домаће робе ако је декларација за стављање робе у слободан промет поништена или је за износ увозних дажбина који се за робу плаћа извршен повраћај у следећим случајевима:

• робе са недостацима или робе која није у складу са условима уговора;
• у случајевима када је повраћај увозних дажбина условљен извозом, односно поновним извозом робе или стављем робе у неки други одговарајући царински поступак.

Ако је износ увозних или извозних дажбина плаћен, а одговарајућа декларација поништена, тај се износ враћа.
Повраћај или отпуст се не одобрава када је ситуација која је довела до обавештавања о царинском дугу резултат преваре од стране дужника.

Поступање са робом азијског и евроазијског порекла

Акт Управе царина којим је објашњен поступак и царинска контрола приликом уношења, допреме и складиштења одређених роба, имајући у виду пре свега робу широке потрошње и текстил пореклом из азијских земаља која се провози у друмском и железничком саобраћају, можете наћи овде.

Царински поступак с робом широке потрошње и текстилом пореклом из азијских и евроазијских земаља, можете наћи овде.

Увоз опреме по основу улога  улагача

Законом о улагањима („Службени гласник РС“ број 89/2015 и 95/2018), односно Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС“ број 34/2019), прописани су услови, начин и поступак ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме, осим пореза на додату вредност. Са садржином Уредбе о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме се можете упознати овде.

Захтев за увођење у евиденцију Управе царина, односно доделу евиденционог броја, привредно друштво које захтева царинску повластицу, а у складу са одредбама члана 8. Уредбе, подноси у слободној форми у централи Управе царина, на меморандуму привредног друштва, са обавезним навођењем контакт телефона и мејл адресе.
У захтеву се наводе подаци о опреми ( вредност, трговачки назив, ...), као  прилози уз захтев у зависности од основа (решење АПР-а, Извод , Одлука привредног друштва...).

Објашњење Управе царина у вези са применом Уредбе о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме можете преузети овде

Објашњење Управе царина  у вези са ослобођењем од царинских и других дажбина на увоз опреме у складу са правилима за доделу државне помоћи на основу уговора о додели средстава подстицаја можете преузети овде.

 

Објашњење Управе царина на тему Модалитети полагања обезбеђења за плаћање царинског дуга можете преузети овде.

Објашњење Управе царина у вези са депоновањем готовине као облик обезбеђења царинског дуга можете преузети овде.

Последњи пут ажурирано: