е-Пословање са Управом царина

Република Србија - Министарство финансија - Управа царина (у даљем тексту: УЦРС) од 07.07.2005.године пружа могућност употребе информационих технологија за приступ информационом систему Управе царина (у даљем тексту ИСУЦ) и комуникацију електронским путем за подношење царинских докумената.

Од 05.03.2012. године Управа царина омогућава комуникацију путем интернета коришћењем квалификованог дигиталног сертификата за аутентификацију корисника уз одобрење Управе царина (потписан Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом царина Републике Србије (у даљем тексту: уговор)

Корисници су привредни субјекти који сарађују са УЦРС, односно лица која су, у складу са царинским прописима, овлашћена да предузимају све или неке радње у поступцима које спроводи УЦРС и која користе систем електронске размене података УЦРС.

Правни основ

  • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Сл. гласник РС", бр. 94/2017)
  • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 40/2010 i 42/2017)
  • Царински закон ("Службени гласник РС", бр. 95 од 8. децембра 2018, 91 од 24. децембра 2019 - др. закон, 144 од 27. новембра 2020),
  • Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима (Сл. гласник РС, бр. 39/2019 и 8/2020-5).

Директор Управе царина одређује опште услове за електронско пословање са Министарством финансија УЦРС. Општи утврђени услови су:

  1. Закључење уговора о коришћењу електронског пословањa

За електронско пословање (у даљем тексту е-пословање) са Управом царина употребом квалификованог електронског сертификата закључује се Уговор о коришћењу информационог система за е-пословање са УЦРС. Уговором се регулишу права, обавезе и одговорност уговорних страна (корисника и Управе царине). Уговор се закључује у писаној форми.

  1. Пријава за приступ информационом систему Управе царина (ИСЦС) за е-пословање

Корисник који испуњава техничке услове за електронску комуникацију са Управом царина подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање у којој наводи верификовани програм и произвођача програма. За е-пословање са Управом царина користи се верификовани програм од стране Сектора за информационе и комуникационе технологије (у даљм тексту Сектор за ИКТ). Списак верификованих програма можете преузети овде.

  1. Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е- пословања

За електоонску комуникацију са УЦ корисник доставља на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање која садржи податке о кориснику и заступнику за регулисање е-пословања као и његов квалификовани електронски сертификат ради депоновања јавног кључа. Заступник за регулисање е-пословања има улогу администратора који даље обавља послове администрације заступника.

  1. Квалификовани електронски сертификат

Квалификовани електронски сертификат је електронски документ којим се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Могу га користити овлашћена физичка лица од стране правног лица која заступају правно лице и физичка лица. У потпуности замењује ручно оверен и потписан документ потписом и печатом. За е-пословање са Управом царина користе се квалификовани електронски сертификати сертификационих тела регистрованих у Републици Србији.

  1. Тестирање програма

За е-пословање са Управом царина користе се програми који су верификовани од стране Сектора за информационе и комуникационе технологије. Приjава за дозволу тестирања програма подноси се на прописаном обрасцу Пријава за дозволу тестирања програма од стране произвођача програма и доставља редовном поштом Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије. Управа царина има право провере функционалности верификованих програма у сваком тренутку и задржава право да у случају злоупотребе ускрати право његовог коришћења.

ПРИЛОЗИ:

ПОДРШКА

За додатне информације можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије електронском поштом на адресу eposlovanje@carina.rs или путем телефона 011/2015-888 од 7:30 до 15:30 часова.

Последњи пут ажурирано: