Информатор о раду

Информатор издаје: 

Република Србија
Министарство финансија
Управа царина
Булевар Зорана Ђинђића 155а
Нови Београд

Сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68 од 14.09.2010. године).

За тачност и потпуност података у Информатору о раду Управе царина и његово редовно ажурирање, сагласно тачки 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа, одговоран је Бранко Радујко, в.д. директора Управе царина.

За објављивање и ажурирање Информаора о раду одговорна је Гордана Глишић, самостални царински саветник у Сектору за људске ресурсе и опште послове.

Први пут објављен је дана 01.12.2005. године на интернет презентацији Управе царина на адреси: www.carina.rs, под насловом „Информатор о раду Управе царина". Информатор о раду ажуриран је 04.10.2022. године.

Штампани и електронски примерак „Информатора о раду“ може се добити у Управи царина Србије, у Сектору за људске ресурсе и опште послове. 

Последњи пут ажурирано: 2022-10-06 08:20:57