ТАРИС

ТАРИС је скраћеница за Интегрисану тарифу Србије. Представља базу података Царинске тарифе Србије и закона, прописа, и подзаконских аката Републике Србије који третирају робу при увозу, односно извозу, формирану повезивањем тарифних ознака са мерама комерцијалног законодавства, мерама аграрне политике, увозним/извозним забранама, рестрикцијама, квантитативним ограничењима, тарифним квотама и преференцијалима,.. кодификовано на начин на који се кодификује у Интегрисаној тарифи ЕУ - ТАРИК (TARif Integre Communautaire). 

Увођењем ТАРИС-а ће се повећати степен аутоматског царињења и омогућити правилна и униформна примена закона и прописа у поступку царињења, на целокупној територији Р.Србије. Одређене рубрике ЈЦИ-а су повезане са базом података ТАРИС и попуњавају се шифрама дефинисаним у истој. ТАРИС база проверава веродостојност података уписаних у те рубрике (нпр. рубрике бр.33, 36, 39, 44, 47 и друге) и врши обрачун дажбина.

Основни елементи ТАРИС базе су:

  • мере;
  • номенклатура;
  • додатни кодови;
  • географска подручја;
  • фусноте;
  • законодавство и др.

Мера је примена прописа за одређени период времена, на увезену/извезену робу, одређеног порекла. На пример мера је: наплатити царину; наплатити антидампинг царину; приложити сертификат о здравственој исправности производа, применити референтне цене за одређен производ,... Ове мере су у ТАРИС бази кодификоване, шифриране на тачно одређени начин, алфанумеричким ознакама.

Номенклатура се састоји од тарифних ознака и наименовања. Наименовање је текстуални опис робе, који прати сваку тарифну ознаку. Тарифне ознаке су у ТАРИС бази десетоцифрене ознаке, где је првих осам цифара идентично са ознакама из Царинске тарифе ЕУ – ЦН-ом (првих шест су из ХС-а, а седма и осма цифра су цифре уведене од стране Европске Уније),  док су последње две цифре националне. Даља подела наименовања се врши додатним кодовима.

Додатни кодови су четвороцифрене алфанумеричке ознаке које се користе  када номенклатура треба да буде даље разрађена због специфичних потреба, на пример да би се означила роба за коју се наплаћује акциза, посебна стопа ПДВ-а, извозне стимулације.

Тарифне ознаке се уписују у рубрику бр. 33 ЈЦИ-а и то тако што се поред десетоцифрене тарифне ознаке уписују највише три додатна кода, што значи да се у TAРИС-у, односно ЈЦИ-у, роба описује са 22-цифреном ознаком. 

Географска подручја су земље, групе земаља груписани из неког специфичног разлога, региони кодирани четвороцифреном ознаком и служе да би се дефинисала земља порекла робе, односно дестинација одакле се роба увози. 

Фуснота је текстуална подршка мерама, додатним кодовима и другим елементима TAРИС-а и користи се да би се детаљније објаснили шифрирани подаци.

У Управи царина Републике Србије је у изради ТАРИС база података и апликација за увид у ову базу. База ће бити отворена према свим учесницима у царинском поступку.

Последњи пут ажурирано: