Заштита права интелектуалне својине - правна регулатива

Царинским законом („Сл. гласник РС“, број 95/2018 и 91/2019 - др. закон),  Глава II - Мере за заштиту права интелектуалне својине на граници, одредбе од члана 250 до члана 258. и Уредбом о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Сл. гласник РС", бр. 38/2019), дефинисани су улога, обим и надлежност царинског органа у спровођењу мера заштите права интелектуалне својине.

Наведени прописи садрже одредбе које су усаглашене са стандардима и прописима из ове материјије, нарочито са: ТРИПС споразумом (Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине) из 1994. године (Одељак 4 – посебни захтеви који се односе на пограничне мере, чл. 51-60); Регулативом Савета (ЕУ) број 608/2013, Уредбом Комисије за спровођење број 1352/2013 и Уредбом Комисије за спровођење (ЕУ) 2018/582.

Према наведеним прописима, приликом декларисања робе за стављање у слободан промет, извоз или поновни извоз; уласка робе у царинско подручје Републике Србије или напуштања тог подручја; стављања робе у посебан поступак, примењују се мере за заштиту у односу на следећа права интелектуалне својине: жиг, право на индустријски дизајн, ауторско и сродна права, право овлашћеног корисника ознаке географског порекла, патент и мали патент, сертификат о додатној заштити за лекове или за средства за заштиту биља, право оплемењивача биљних сорти и право на топографију полупроводничких производа.

Надлежност царинског органа, у случајевима сумње у повреду права интелектуалне својине, је да обустави пуштање такве робу у захтевани царински поступак или да задржи такву робу до окончања одговарајућег поступка.

Мере заштите не примењује се на:

  • робу која је произведена уз пристанак носиоца права;
  • робу коју је произвело лице овлашћено од носиоца права да произведе одређене количину робе, али која је произведена у већој количини од количине која је договорена између тог лица и носиоца права;
  • робу некомерцијалне природе која се налази у личном пртљагу путника;
  • робу стављену у слободан промет ради крајње употребе у посебне сврхе.

 

Одељење за заштиту интелектуалне својине

Ради ефикасног спровођења мера за заштиту интелектуалне својине, 2003. године основана је Група за заштиту интелектуалне својине, која је 2004. године прерасла у Одељење за заштиту интелектуалне својине, у оквиру Сектора за контролу примене царинских прописа. Од 2015. године надлежности овог одељења проширују се на царинарнице које су са аспекта кретања сумњиве робе тзв. царинарнице високог ризика. У складу са тим формирани су и регионионални координатори са седиштем у следећим царинарницама: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Димитровград. Од маја 2018. године регионални координатору су у саставу Одељења за заштиту интелектуалне својине.

Захтев за предузимање мера

Захтев за предузимање мера носилац права подноси Управи царина - Централи, у папирном или електронском облику (путем е-ИПР апликација), на обрасцима који су саставни део Уредбе.  Најмање 30 дана пре истека претходно одобреног захтева за предузимање мера, носилац одобрења може поднети Захтев за продужење рока под истим условима, на прописаним обрасцима, Централи Управе царина. Обрасци се попуњавају на начин прописан Упутствима за попуњавање која такође чине саставни део Уредбе, a који се могу преузети овде.

Поступање царинског органа

Када царински орган идентификује робу, за коју сумња да повређујуе право интелектуалне својине, обухваћену одлуком којом је одобрен захтев за предузимање мера, обавезно обуставља пуштање робе или привремено задржава такву робу под царинским надзором. Носилац одобрења се одмах обавештава о насталом задржавању робе и под прописаним условима стиче право на уништење такве робе у врло кратком року.
Робу која је сумњива а није обухваћена важећим захтевом за предузимање мера, царински орган такође може задржати односно може обуставити пуштање такве робе у захтевани царински поступак по службеној дужности. Код оваквог задржавања лице које има права на подношење захтева, исти мора поднети у року од четири радна дана, јер се у супротном роба пушта декларанту или држаоцу на располагање. У овим случајевима захтев за предузимање мера обавезно се подноси и путем електронске поште на адресу ipr-customs@carina.rs како би се доказала благовременост. 

Контакти

Одељење за заштиту интелектуалне својине
Телефон + 381 11 2015-885
Факс: + 381 11 319-41-64 
електронска пошта: IPR-customs@carina.rs

Последњи пут ажурирано: