Конкурси

 

Конкурс је објављен 18.09.2019. године на интернет презентацији и огласној табли Управе царина, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, огласној табли и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана.
Извршена је исправка техничке грешке у тексту конкурса, за радно место број 7. Исправка ће бити објављена у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање 25.09.2019. године. Рок за подношење пријава САМО за радно место број 7 истиче 8 дана од дана објављивања исправке.

 

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРСНИ ПОСТУПАК, ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА