Конкурси

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Списак кандидата који су прошли изборни поступак можете преузети овде.  

 

 

Корисни линкови:

Закон о царинској служби

Закон о државним службеницима

Закон о раду

Царински закон

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима

CITES конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне

Правилник о начину вршења накнадне контроле

Закон о општем управном поступку

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

Закон о републичким административним таксама

Уредба о начелима за унутрање уређење и систематизацију радних места у Управи царина

Закон о заштити од пожара

Закон о буџетском систему 

Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама у Управи царина

Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији

Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници

Пословни план за унапређење организације и рада царинске службе МФ за период 2020-2024. године

 

 

Последњи пут ажурирано: