Е-лицитације

1. Шта је лицитација?

Лицитација је јавна продаја робе. Роба коју Управа царина излаже јавној продаји је роба одузета правоснажним судским решењем у царинско прекршајном поступку или роба од које се странка одрекла у корист државе. У ову робу спадају и моторна возила. Управа царина има право да, у случају лако кварљиве робе и живих животиња, одмах прода робу без одржавања јавне продаје. Од априла 2022. године продаја трајно одузете робе врши се искључиво путем јавне интернет продаје (е-лицитација).

2. Ко може да учествује на царинским лицитацијама?

Право учешћа на е-лицитацијама имају и правна и физичка лица, домаћи и страни држављани, као и особе од којих су предмети који се излажу јавној продаји одузети. Треба напоменути да се у самој апликацији, на сваком поједниначном предмету, налази иконица која указује на то да ли у конкретном случају право учешћа имају и правна и физичка лица, или пак само правна уколико се ради о роби трговачког карактера. Детаљне информације о условима учешћа могу се наћи на линку: https://www.carina.rs/upload/media/2022/3/21/53557/Opsti_uslovi_E-licitacije.pdf

3. Где може да се дође до податка када ће бити одржана нека лицитација?

О терминима одржавања е-лицитација заинтересовани могу да се информишу на сајту Управе царина, на линку: https://licitacije.carina.rs

4. Колико често се одржавају лицитације?

Јавне интернет продаје (е-лицитације) се организују када се за то стекну услови, односно онда када има довољно робе како би одржавање јавне интернет продаје било рентабилно.

5. Ко доноси коначну одлуку о судбини заплењене робе?

Одлуку о судбини одузете робе доноси надлежни прекршајни суд у складу са одредбама Закона о прекршајима и одређује и начин поступања са одузетом робом. То значи да судови у својим пресудама одлучују о томе да ли ће одузета роба бити уништена, изложена јавној продаји или предатa заинтересованом органу, односно организацији.

6. Постоји ли и нека роба која се не продаје и шта се са њом дешава?

Роба која се не може изложити јавној продаји, због здравствених, ветеринарских, фитосанитарних, сигурносних или других прописаних разлога, уништава се под царинским надзором, у складу са прописима. Поред забрањених супстанци, под таквом робом се подразумевају и дувански производи.

7. Да ли се врши провера возила која се продају на царинским е-лицитацијама?

Пре излагања јавној продаји Управа царина врши проверу да ли су возила предмет потраге у иностранству, али не издаје потврду по том основу. Подсећамо да Управа царина у огласу о продаји наводи да се возила продају у „виђеном стању“.

8. Где завршава новац од продаје робе на лицитацијама?

Приходи остварени од наплаћених казни, као и продаје царинске робе сливају се у државни буџет.

Последњи пут ажурирано: 2023-09-19 10:56:00