Лицитације

1. Шта је лицитација?
Лицитација је јавна продаја робе.
Роба коју Управа царина излаже јавној продаји је роба која је одузета правоснажним решењем у царинско прекршајном поступку или роба од које се странка одрекла у корист државе. У ову робу спадају и моторна возила.
Царина има право да, у случају лако кварљиве робе и живих животиња, одмах прода робу без одржавања јавне продаје.

2. Ко може да учествује на лицитацијама?
Када је у питању роба, онда је учешће на лицитацијама ограничено на правна лица.
На лицитацијама на којима се продају моторна возила могу учествовати сва физичка и правна лица, осим у случајевима када је законски другачије прописано, односно када је неопходно да се испуне неки посебни услови.

3. Да ли има неких новина када су лицитације у питању?
Управа царина Републике Србије увела је и једну новину у вези са продајом возила на јавним лицитацијама:

 ВОЗИЛА ПОД ПОТРАГОМ СЕ ВИШЕ НЕ ИЗЛАЖУ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ

 Цариници су од сада у обавези да пре излагања возила јавној продаји, затраже проверу возила од стране Интерпола, а самим тим и добију информацију да ли је возило предмет потраге у иностранству.

Царинарнице су сада дужне да статус возила провере, односно да такву информацију без одлагања проследе Сектору за контролу примене царинских прописа Управе царина, који је овлашћен да предузима даље мере ради предаје возила надлежним органима МУП.

4. Да ли су и раније цариници били у обавези да проверавају статус возила?
Прописи не обавезују царинске службенике ни сада да проверавају статус возила, али је реалност, односно непријатности које су власници таквих возила имали након што напусте територију Србије, наметнула да одређена провера ипак мора да постоји.

5. Да ли је било случајева да грађани имају проблема са таквим возилима?
Примећено је да грађани имају проблема са појединим возилима купљеним на лицитацији и Управа царина је управо због тога покренула иницијативу да сва возила за која буде утврђено да су на потерници, не излажу продаји на јавној лицитацији.

Овим чином смањује се ризик да грађани буду оштећени, а омогућава се и ефикасније спровођење царинско-прекршајног поступка.

6. Од кога да наплатим штету због возила које ми је одузето?
Уколико се деси да постоји основа за надокнаду штете, јер се рецимо радило о возилу за које није било познато да је на листи Интерпола, купац подноси захтев за надоканду штете пред надлежним судом који о томе доноси одлуку.

7. Колико се лицитација годишње одржи?
Јавне продаје се организују када се за то стекну услови, односно онда када робе има довољно да би одржавање лицитације било рентабилно. Током 2013. године одржано је 31 лицитација за продају возила и то у следећим царинарницама: Ниш, Београд, Суботица, Нови Сад, Шабац, Крагујевац, Краљево и Ужице, од чега је највећи број одржан у Београду. У 2013. години продато је 973 возила, у 2012. години продато је 979 возила, а у 2011. години 1244.

8. Где може да се дође до податка када ће бити одржана нека лицитација?
Сви наши грађани који се интересују, односно имају намеру да учествују у лицитацијама могу да се информишу о томе у дневним новинама. Наиме, све царинарнице имају обавезу да 8 дана пре одржавања јавне продаје ту информацију објаве у најмање једном дневном листу који покрива целу територију Републике Србије.

9. Постоји ли и нека роба која се не може продати и шта се са њом дешава?
Роба која се не може продати, односно употребити због здравствених, ветеринарских, фитосанитарних, сигурносних или других разлога прописаних законом уништава се под царинским надзором, у складу са прописима.
Под таквом робом се подразумевају и дуванске прерађевине које нису обележене на прописан начин (без акцизних маркица).
 
10. Ко доноси коначну одлуку о судбини робе?
Одлуку о судбини робе, доноси прекршајни судија у складу са одредбама Закона о прекршајима и у обавези је да одреди и начин поступања са одузетом робом. То значи да Судови у својим пресудама одлучују о томе да ли ће одузета роба бити уништена, изложена јавној продаји или дата другом заинтересованом лицу на коришћење.

11. Где завршава новац зарађен на лицитацијама?
Приходи остварени од наплаћених казни, као и продаје царинске робе сливају се у државни буџет.

Последњи пут ажурирано: