Активно оплемењивање

ПОСТУПАК АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА

Упутство за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.

Начин попуњавања ЈЦИ за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.   

Допуну објашњења за поступак активног оплемењивања можете преузети овде.

Месечно и квартално обједињавање рокова код поступка активног оплемењивања

Актом Управе царина 148-03-030-01-114/2012 од 21.05.2012. године све царинарнице су обавештене о начину спровођења царинског поступка активног оплемењивања.

Под тачком 2.8. (Обједињавање рокова) је наведено да, ради поједностављења поступка, по захтеву носиоца одобрења, царински орган може одредити да се рок за завршетак поступка који почиње у току календарског месеца или квартала завршава последњег дана наредног календарског месеца или квартала.

Имајући у виду да се у конкретном случају ради о новом облику поједностављења у спровођењу поступка активног оплемењивања, пример у ком је објашњен начин спровођења поступка активног оплемењивања у случају месечног и кварталног обједињавања рокова можете преузети овде. 

(Aкт Управе царина 148-03-030-01-114/3/2012 од 31.05.2012.године)

Попуњавање рубрике Б (детаљи обрачуна) у извозној ЈЦИ по окончању поступка активног оплемењивања у којем је  учествовало више лица

У примени објашњења УЦ-а 01/1.1 број Д-2658/1 од 10.02.2006. године, у пракси уочени технички проблеми код попуњавања Рубрике Б (Детаљи обрачуна) у извозној ЈЦИ, у смислу да због величине рубрике, у исту не могу да се унесу подаци о свим учесницима у извозном послу који су закључили уговор са страним лицем о пружању услуга радова на покретним добрима стављеним у царински поступак активног оплемењивања, или који су наведени у уговору који је страно лице закључило са једним обвезником ПДВ на којег, као примаоца робе гласи ЈЦИ за активно оплемњивање.

С тим у вези, а ради јединствене примене, обавештавамо вас следеће.

Уколико је у извозну ЈЦИ потребно уписати више учесника у извозном послу, а сви подаци не могу да стану у Рубрику Б (Детаљи обрачуна), у исту се уписује реч ''спецификација'', а уз ЈЦИ се подноси спецификација у којој се уписују подаци о учесницима у извозном послу.

(Акт Управе царина 01/1.1. Број Д-2658/2 од 31.03.2006. године)

ПОПУЊАВАЊЕ ЈЦИ

Објашњење Управе царина у вези са попуњавањем ЈЦИ код стављања у слободан промет добијених производа након окончања поступка активног оплемењивања можете преузети овде.

ИСПУЊЕНОСТ ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА

Начин и услови за проверу испуњености економских услова за поступак активног оплемењивања робе из Главе 1. до 24. Царинске тарифе може преузети овде

АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ТНГ

Објашњење Управе царина о поступку активног оплемењивања течног нафтног гаса - процес намешавања пропана и бутана- можете преузети овде.

Последњи пут ажурирано: