Повластице за особе са инвалидитетом

1. Да ли особе са инвалидитетом могу да увезу аутомобил без плаћања дажбина?

Особе са инвалидитетом могу увозити моторна возила за своје потребе уз ослобођење од плаћања царинских дажбина, у складу са важећим Споразумом о слободној трговини између Србије и ЕУ. У том случају је поред остале документације, потребно да увозник приложи и доказ да је аутомобил произведен у некој од земаља чланица ЕУ – сертификат ЕУР 1, или изјаву на фактури, уколико је реч о возилу чија вредност не прелази 6.000 евра. Уколико су  сви прописани услови испуњени, царински орган одобрава увоз возила уз примену повлашћене царинске стопе. Порез на додатну вредност (ПДВ) плаћа се по стопи од 20%. 

 2. Да ли као инвалид имам право на повраћај ПДВ-а плаћеног приликом увоза аутомобила?

О испуњености услова за повраћај плаћеног ПДВ-а на основу поднете одговарајуће документације одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. За даље информације у вези са потврдом коју издаје наведени орган, као и о праву на рефундацију пореза на додату вредност који је особа са инвалидитетом платила приликом увоза моторног возила, потребно је обратити се надлежном министарству (https://www.minrzs.gov.rs/pravo-na-povracaj-pdv.html, контакт телефон: 011/ 361-49-60).

 3. Да ли сам као инвалид ослобођен плаћања увозних дажбина на аутомобил направљен специјално према мојим потребама?

Да, према важећем закону, особе са инвалидитетом ослобођене су плаћања царине, на специфичну опрему, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица. Особе са ивалидитетом, као и њихове организације  могу увозити уз ослобођење од плаћања царине и уређаје, инструменте и њихове резервне делове, као и потрошни материјал, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране особа са инвалидетом.

 4. Шта је у том случају потребно приложити од документације?

Ради остваривања ове повластице царинском органу се подноси следећа документација:

1. изјава корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице,
2. потврда медицинске или друге надлежне установе, односно лекара специјалисте, да се опрема увози за личну употребу односно употребу од стране организације
3. извод из одговарајућег регистра,
4. писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:

- трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,

- назив произвођача односно добављача,
-  земљу порекла,
- количину робе,
- цену или царинску вредност робе,
- место на којем ће се употребљавати роба.

Уколико су сви услови испуњени, царински орган ставља забелешку на декларацији о ослобођењу од плаћања царине. И у овим случајевима плаћа се ПДВ по стопи од 20%.

Последњи пут ажурирано: