Тарифски послови

Прецизном и исправном сврставању робе по Царинској тарифи у Управи царина се посвећује посебна пажња. Сектор који се на нивоу институције превасходно тиме бави, прати и анализира примену царинских и других прописа из области царинске тарифе, царинске вредности, пореза и акциза, као и правила о пореклу робе. 

У њиховој надлежности је и праћење и спровођење међународних конвенција и споразума о заштити животне средине, прописа у вези са прометом роба двоструке намене, али и контрола рада царинарница из области тарифских послова.

Овај сектор има могућност додатне провере исправности свих сегмената спроведеног поступка и након пуштања робе у слободан промет, као и претходне контроле без које компанијама не може бити одобрен повлашћен статус или неки од поједностављених поступака. 

Посебно место у спољнотрговинском промету заузума порекло робе. Њиме се могу обезбедити одређене повластице, које доводе до умањења или чак потпуног ослобођења од плаћања увозних дажбина. 

Практичном применом правила о порелку робе у оквиру свих постојећих споразума о слободној трговини баве се стручњаци овог сектора. 

 

 

 

Последњи пут ажурирано: