Интерна ревизија

Интерна ревизија је један од стубова структуре јаке управе у државном сектору.

Унапређење постојећег начина рада и реализације пословних процеса путем анализе и процене управљања ризицима, контролом законитости рада, поступања у складу са прописаним процедурама и економичног и ефикасног коришћења средстава, основни је задатак овог Одељења, директно одговорног директору Управе царина.

Независна и објективна ревизија рада организационих јединица Управе царина и правилна и једнообразна примена прописа, професионална је обавеза запослених који се баве интерном ревизијом.

Да би били ефикасни, интерни ревизори морају бити квалификовани, стручни и искусни људи, који свој посао обављају у складу са постојећим законодавним оквиром, признатим међународним стандардима, Повељом интерне ревизије, етичким кодексом и усвојеним методолошким упутством за рад.  

 

 

Последњи пут ажурирано: 2022-11-22 10:50:37