Екстерни контакти

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

www.zdravlje.gov.rs

kabinet@zdravlje.gov.rs 

Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

 • Дозвола за увоз/извоз психоактивне контролисане супстанце
 • Дозвола за увоз/извоз супстанци које се користе у недозвољеној производњи психоактивних контролисаних супстанци
 • Сагласност за увоз/извоз
 • Дозвола за промет/производњу лекова/медицинских средстава

Контакт:

Помоћних министра Дејан Костић dejan.kostic@zdravlje.gov.rs 

Сектор за инспекцијске послове - Одељење за санитарну инспекцију

 • Решење о здравственој исправности предмета опште употребе
 • Решење о безбедности хране

Контакт:

Начелник Светлана Мијатовић svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs

Тел: 011 311 7331

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

www.alims.gov.rs

 • Дозвола за стављање лека у промет
 • Одобрење за увоз нерегистрованог лека

Контакт:

Канцеларија директора - Међународна сарадња и односи с јавношћу

мр фарм. Павле Зелић pavle.zelic@alims.gov.rs

Тел: 011 3951 139

Моб. тел: 069 3233 623

Факс: 011 3951 181

Сектор за медицинска средства

 • Решење о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
 • Одобрење за увоз медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава

Контакт:

medicinska.sredstva@alims.gov.rs 

Тел: 011 3951 158

Факс: 011 3951 158

Руководилац мр фарм. Александра Вујачић Симић aleksandra.vujacic@alims.gov.rs 

Тел: 011 3951 159

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

www.vet.minpolj.gov.rs

Одељење граничне ветеринарске инспекције

 • Заједнички ветеринарски улазни документ (ЗВУД)

Контакт:

начелник одељења Зоран Маринковић zoran.markinkovic@minpolj.gov.rs

Тел: 011 2602 774

Одељење ветеринарске инспекције

 • Записник о дозволи промета и царињења (Напомена: издаје се у местима царињења, за увоз хране за животиње и компонената за припрему хране за животиње, које нису животињског порекла)

Контакт:

начелник одељења Сања Челебићанин s.celebicanin@minpolj.gov.rs 

Тел: 011 2605 630

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

www.uzb.minpolj.gov.rs 

Гранична фитосанитарна инспекција

 • Решење којим се дозвољава увоз (Напомена: Решење се издаје за биље, биљне производе и производе за заштиту и исхрану биља)

Гранична фитосанитарна инспекција за контролу пошиљака на местима царињење

 • Решење о испуњености услова за царињење или
 • Решење о дозволи увоза и стављања у промет или производњу или
 • Решење којим се одобрава увозно царињење пошиљке, а забрањује стављање у промет или производњу до добијања коначног решења

Напомена: Приликом увоза хране биљног и мешовитог порекла издаје се једно од наведених решења

Контакт:

Тел: 011 317 77 29

upravabilje@minpolj.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Група за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре и фауне

 • Дозволе за прекогранични промет (увоз/извоз) строго заштићених и заштићених врста флоре и фауне

Контакт:

Гордана Вучинић gordana.vucinic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 31 22 223

Група за спровођење ЦИТЕС конвенције

 • Дозволе, потврде, сертификати за увоз, извоз, поновни извоз заштићених врста дивље флоре и фауне у складу са ЦИТЕС конвенцијом

Контакт:

Павле Јовановић, шеф групе pavle.jovanovic@cites.gov.rs 

Тел: 011 31 22 918

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Одсек за заштиту ваздуха и озонског омотача

zastitavazduha@eko.minpolj.gov.rs 

 • Дозволе за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, 
 • Дозволе за увоз и извоз производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски омотач односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Контакт:

Бојана Ђуровић bojana.djurovic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 26 96 432

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ

Соња Роглић, начелник одељења sonja.roglic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 71 55 203

Одсек за управљање хемикалијама

 • Потврда о спроведеном постуку претход. обавештења,
 • Потврда о спроведеном поступку претход. обавештења и поступку давања сагласности на основу претхд. обавештења (PIC поступку)

Контакт:

Сузана Андрејевић Стефановић, шеф одсека suzana.a.stefanovic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 71 55 204 

Одсек за управљање ризиком од биоцидних производа

 • Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа,
 • Одобрење за стављање у промет биоцидног производа,
 • Привремена дозвола за стављање у промет биоцидног производа,
 • Потврда за процес-оријент. истраживање и развој,

Контакт:

Биљана Миленковић, шеф одсека biljana.milenkovic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 71 55 205

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Одсек за прекогранично кретање отпада

Тел: 011 31 31 223

 • Дозволе за прекогранично кретање (увоз, извоз, транзит) отпада 

Контакт:

Радмила Шеровић, начелник одељења radmila.serovic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 31 32 572

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Одељење за контролу поступања отпадом

 • Решење којим се одобрава или забрањује увоз пошиљке 

Контакт:

Весна Нанушевски, начелник одељења vesna.nanusevski@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 062 88 66 795

Одељење за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења

 • Решење којим се одобрава или забрањује увоз пошиљке 

Контакт:

Славиша Симић, начелник одељења slavisa.simic@eko.minpolj.gov.rs 

Тел: 011 22 87 691

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕНИВАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

www.mgsi.gov.rs 

Цемент, вијци, навртке, подлошке и сл.

Контакт:

Шеф кабинета Марија Блечић kabinet@mgsi.gov.rs 

Тел: 011 36 19 833

Тел сектора: 011 3614 652, 011 3614 653

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

www.mup.gov.rs 

Апарати за гашење пожара

Контакт: info@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕНИВАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА - ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА

office@utot.gov.rs 

Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика

Контакт:

Бранко Вукобратовић, шеф одсека branko.vukobratovic@utot.gov.rs 

Тел: 011 31 22 780, 011 31 22 781, 011 26 43 312

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ

www.mtt.gov.rs 

Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема 

Контакт:

Ирини Рељин помоћник министра telekomunikacije@mtt.gov.rs 

Тел: 011 20 20 077 

Тела за оцењивање усаглашености (акредитована тела или именована тела од стране надлежног министарства) издају исправу о усаглашености а надлежна министарства решење о признавању иностране исправе

 • Исправа о усаглашености или решење о признавању иностране исправе о усаглашености

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Сектор за возила

 • Исправа о хомологацији

Контакт:

Тел: 011 312 18 09, 064 842 80 50

vozila@abs.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Сектор за заштиту културног наслеђа

 • Дозвола за трајни извоз или привремено изношење културних добара

Контакт:

Драгана Игњатовић dragana.ignjatovic@kultura.gov.rs 

Тел: 011 33 98 514

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

 • Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (осим публикације)

Контакт:

Тел: 011 24 54 786, локал 116

ivana.rankovic-miladinovic@heritage.gov.rs 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

 • Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (за публикације)

Контакт:

Јулијана Станимиров

Тел/факс: 011 2451 287, 011 2452 242 локал 04

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

 • Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту за подручје Аутономне покрајине Војводине

Контакт:

info.kultura@vojvodina.gov.rs psinf1@gmail.com 

Кабинет:

Тел: 021 487 42 00

Телефакс: 021 45 60 82

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ СРБИЈЕ

Тел: 011 30 61 489 info@srbatom.gov.rs 

Сектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност

 • Дозволе за прегогранични промет (увоз/извоз) радиоактивних и нуклеарних материјала (извора јонизујућих зрачења)

Контакт:

Маја Еремић-Савковић eremic.savkovic@srbatom.gov.rs 

Тел: 011 30 61 383

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОРАЗУМЕ О УЗАЈАМНОМ ПОДСТИЦАЈУ И ЗАШТИТИ УЛАГАЊА, КОНЦЕСИЈЕ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ 

Јасмина Роскић, начелник одељења jasmina.roskic@mtt.gov.rs 

Тел: 011 26 42 115

Одсек за спољњу трговину контролисаном робом

 • Дозволе за увоз и извоз наоружања, војне опреме и робе двоструке намене

Контакт:

Татјана Мојсејев tatjana.mojsejev@mtt.gov.rs 

Снежана Милић snezana.milic@mtt.gov.rs 

Тел: 011 36 31 543, 011 26 42 160

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - СЕКТОР ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНУ И РЕГИОНАЛНУ ЕКОНОМСКУ И ТРГОВИНСКУ САРАДЊУ

Група за спољно-трговински систем и мере заштите

 • Дозволе за увоз и извоз роба које подлежу мерама спољно-трговинске заштите

Контакт:

Ана Благојевић ana.blagojevic@mtt.gov.rs 

Братислав Радојевић bratislav.radivojevic@mtt.gov.rs 

Тел: 011 36 31 235