Екстерни контакти

Министарство здравља

www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре
• Дозвола за увоз/извоз психоактивне контролисане супстанце
• Дозвола за увоз/извоз супстанци које се користе у недозвољеној производњи психоактвних контролисаних супстанци
• Сагласност за увоз/извоз
• Дозвола за промет / производњу лекова / медицинских средстава

*Напоменa: Упис у регистар лица која се баве прометом лекова/мед. средстава односно регистар произвођача лекова/мед. средстава
Контакт: Помоћник министра Др Драгана Вујичић
dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

тел: 011 3616-256

Сектор за инспекцијске послове – Одељење за санитарну инспекцију
• Решење о здравственој исправности предмета опште употребе
• Решење о безбедности хране

Контакт: Начелник
Др Светлана Мијатовић
тел: 011 311-7331
svetlana.mijatovic@zdravlje.gov

Агенција за лекове и медицинска средства

www.alims.gov.rs

• Дозвола за стављање лека у промет
• Одобрење за увоз нерегистрованог лека

Контакт: Канцеларија директора – Међународна сарадња и односи с јавношћу
мр фарм. Павле Зелић
pavle.zelic@alims.gov.rs
тел: 011 3951-139
моб.тел: 069 3233-623
факс: 011 3951-181

Сектор за медицинска средства
• Решење о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава
• Одобрење за увоз медицинског средства које није уписано у Регистар медицинских средстава

Контакт: medicinska.sredstva@alims.gov.rs
тел: 011 3951-158; 011 3951-199
факс: 011 3951-158
Руководилац: мр фарм. Александра Вујачић Симић
aleksandra.vujacic@alims.gov.rs
тел: 011-3951-159

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управа за ветерину

www.vet.minpolj.gov.rs

Одељење граничне ветеринарске инспекције
• Заједнички ветеринарски улазни документ (ЗВУД)

Контакт: начелник одељења
Слађана Панић Срдић
sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
тел: 011 2602-774
https://www.vet.minpolj.gov.rs/Kontakti/Kontakti%20granicne%20inspekcije.pdf

Одељење ветеринарске инспекције
• Записник о дозволи промета и царињења

*Напоменa: Издаје се у местима царињења, за увоз хране за животиње и компонената за припрему хране за животиње, које нису животињског порекла
Контакт: начелник одељења
Зоран Ивановић
zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs
vetinspekcija@minpolj.gov.rs
тел: 011 2605-630

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Управа за заштиту биља

www.uzb.minpolj.gov.rs

Гранична фитосанитарна инспекција
• Решење којим се дозвољава увоз

*Напоменa: Решење се издаје за биље, биљне производе и производе за заштиту и исхрану биља

Гранична фитосанитарна инспекција за контролу пошиљака на местима царињење• Решење о испуњености услова за царињење или
• Решење о дозволи увоза и стављања у промет или производњу или
• Решење којим се одобрава увозно царињење пошиљке, а забрањује се стављање у промет или производњу до добијања коначног решења

*Напоменa: Приликом увоза хране биљног и мешовитог порекла издаје се једно од наведених решења
Контакт: тел: 011 311-77-29
upravabilje@minpolj.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Сектор за грађевинске послове и грађевинско земљиште - Одсек за грађевинске производе и енергетску ефикасност
• Цемент, вијци, навртке, подлошке и сл.

Контакт: Шеф кабинета
Марија Блечић
011 3619-833
kabinet@mgsi.gov.rs
тел. сектора:
011 3614-652
011 3614-653

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе – Одсек за транспорт опасне робе

Тела за оцењивање усаглашености (акредитована тела или именована тела од стране надлежног министарства) издају исправу о усаглашености а надлежна министарства решење о признавњу иностране исправе
• Исправа о усаглашености или решење о признавању иностране исправе о усаглашености

Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика
Контакт: Бојан Миљковић
bojan.miljkovic@mgsi.gov.rs
тел: 011 3122-780, 3122-781, 3122-963, 2643-312

Сектор за инспекцијски надзор – Одељење за инспекцијске послове за транспорт опасне робе
• Решење којим се одобрава или забрањује транспорт опасне робе, односно увоз покретне опреме под притиском

Контакт: Владo Богићевић
vlado.bogicevic@mgsi.gov.rs
тел: 011 3122-780, 3122-781, 3122-963, 2643-312

Министарство унутрашњих послова

www.mup.gov.rs

Сектор за ванредне ситуације - Управа за превентивну заштиту

Одељење за контролу промета и превоза опасних материја
• Одобрење за транспорт/транзит наоружања и војне опреме и дозволе за транспорт опасне робе Класе 1 ADR/RID/ADN копненим и воденим путевима

Контакт: Милан Васовић
milan.vasovic@mup.gov.rs
тел: 011 3612-913

Апарати за гашење пожара
Контакт: info@mup.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

www.mtt.gov.rs

Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај
http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-elektronske-komunikacije-i/

Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема

Контакт: Ирини Рељин
помоћник министра
тел: 011 20-20-077telekomunikacije@mtt.gov.rs
увоз РиТТ опреме
тел: 011 20-20-106
факс: 20-20-066

Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - Група за спољнотрговински систем и мере заштите
• Дозволе за увоз и извоз робе која подлеже мерама спољнотрговинске заштите

Контакт: Ана Благојевић
ana.blagojevic@mtt.gov.rs
тел: 011 363-12-35

Сектор за спољнотрговинску политику, мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом
Јасмина Роскић, начелник одељења
jasmina.roskic@mtt.gov.rs
тел: 011 2642-115

Одсек за спољну трговину контролисаном робом
• Дозволе за увоз и извоз наоружања, војне опреме и робе двоструке намене

Контакт: Стела Петровић
stela.petrovic@mtt.gov.rs
Романа Бунчић
romana.buncic@mtt.gov.rs
Јелена Дрењанин
jelena.drenjanin@mtt.gov.rs
тел: 011 / 2642-106, 011 / 3619-753

Министарство културе и информисања

www.kultura.gov.rs

Сектор за културно наслеђе
• Дозвола за трајни извоз или привремено изношење културних добара

Контакт: Сања Грујичић-Цупаћ
тел: 011 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Републички завод за заштиту споменика културе

www.heritage.gov.rs

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (осим за публикације)

Контакт: izvoz@heritage.gov.rs
тел: 011 2454-786, локал 116

Народна библиотека Србије

www.nb.rs

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту (за публикације)

Контакт: Јулијана Станимиров
тел/факс: 011 2451 - 287
011 2452- 242, локал 04

Покрајински секретаријат за културу

www.kultura.vojvodina.gov.rs

• Дозвола за извоз добара која уживају претходну заштиту за подручје Аутономне покрајине Војводине

Контакт: info.kultura@vojvodina.gov.rs
psinf1@gmail.com
Кабинет
тел: 021 487-4525
телефакс: 021 456-082

Министарство заштите животне средине

www.ekologija.gov.rs

Сектор за заштиту природе и климатске промене – Одељење за биодиверзитет
Одсек за заштиту и очување дивљих врста
• Дозволе за прекогранични промет (увоз/ извоз) строго заштићених и заштићених врста дивље флоре и фауне

Контакт: Марија Младеновић
Marija.Mladenovic@ekologija.gov.rs
тел: 011 31-22-223

Група за спровођење CITES конвенције
• Дозволе, потврде и сертификати за увоз, извоз, поновни извоз заштићених врста дивље флоре и фауне у складу са CITES конвенцијом

Контакт: Владимир Јаћовић
Vladimir.Jacovic@cites.gov.rs
тел: 011 31-22-918

Сектор за управљање животном средином – Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача - Група за заштиту озонског омотача
zastitavazduha@ekologija.gov.rs

• Дозволе за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;
• Дозволе за увоз и извоз производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски омотач односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Контакт: Бојана Радески
Bojana.Radeski@ekologija.gov.rs
тел: 011 26-96-432

Сектор за управљање животном средином – Одељење за хемикалије

Соња Роглић, начелник одељења
Sonja.Roglic@ekologija.gov.rs
тел: 011 71-55-203

Одсек за управљање хемикалијама
• Потврда о спроведеном поступку претход. обавештења;
• Потврда о спроведеном поступку претходног обавештења и поступку давања сагласности на основу претходног обавештења (PIC поступку)

Контакт: Сузана Андрејевић Стефановић, шеф одсека
Suzana.A.Stefanovic@ekologija.gov.rs
тел: 011 71-55-221

Одсек за управљање биоцидним производима
• Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа;
• Одобрење за стављање у промет биоцидног производа;
• Привремена дозвола за стављање у промет биоцидног производа;
• Потврда за процес-оријент. истраживање и развој;
• Потврда за научно истраживање и развој

Контакт: Биљана Миленковић, шеф одсека
Biljana.Milenkovic@ekologija.gov.rs
Тел: 011 7155-205

Сектор за управљање отпадом и отпадним водама – Одељење за управљање отпадом

Снежана Кузмановић, наченик одељења
Snezana.Kuzmanovic@ekologija.gov.rs
тел: 011 31-32-572

Одсек за прекогранично кретање отпада
• Дозволе за прекогранично кретање (увоз, извоз, транзит) отпада

Контакт: Марина Милојевић, шеф одсека
Marina.Milojevic@ekologija.gov.rs
тел: 011 31-20-114

Сектор за надзор и превентивно деловање у животнoj средини
Oдељење за отпад
• Решење инспекције заштите животне средине којим се одобрава или забрањује увоз/извоз/транзит пошиљке

Контакт: Горан Стојановић, начелник одељења
Goran.Stojanovic@ekologija.gov.rs
тел: 011 22-87-691, 062 8866 917

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

info@srbatom.gov.rs
тел: 011 3061-489

Сектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност
• Дозволе за увоз/извоз/транзит радиоактивних и нуклеарних материјала (извора јонизујућих зрачења) и дозволе за транспорт опасне робе Класе 7 ADR/RID/AND

Контакт: Ивана Аврамовић
avramovic@srbatom.gov.rs
тел: 011 3061-461

Сектор инспекције
• Решење којим се одобрава или забрањује увоз/извоз/транзит робе која је у надлежности инспекције

Контакт: Владимир Јањић
janjic@srbatom.gov.rs
тел: 011 3061-761

Директорат цивилног ваздухопловства

www.cad.gov.rs

Група за одобравање летова
• Одобрење за транспорт/транзит наоружања и војне опреме ваздушним путем

Контакт: Светлана Мићић
flight-permissions@cad.gov.rs
тел: 011 2927-047

Последњи пут ажурирано: