Царинско складиштење и привремени смештај

Објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења

Актом Управе царина број 148-I-030-01-482/2019 од  21.11.2019. године објашњен је поступак поступак одобравања управљања царинским складиштем, подношења декларације за царинско складиштење робе, кретање робе у поступку царинског складиштења, трајање и окончање поступка царинског складиштења, поништавање, укидање, измену и суспензију одобрења за управљање царинским складиштем и прелазне одредбе које се односе на већ одобрена царинска складишта. Овим актом је објашњен начин подношења захтева за ослобођење од полагања обезбеђења, као и проверу испуњености услова за издавање одобрења.

Текст објашњења о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења можете преузети овде. 

Привремени смештај робе

Привремени смештај робе може се дефинисати као смештај робе под царинским надзором на месту и под условима које је одобрио царински орган. Актом Управе царина број 148-I-030-01-483/2019 од 21.11.2019. године ближе је објашњен начин привременог смештаја робе.

Ово објашњење се односи на поступак одобравања управљања простором за привремени смештај робе, на подношење декларације за привремени смештај робе, кретање робе у привременом смештају, трајање и завршетак привременог смештаја, поништавање, укидање, измену и суспензију одобрења за управљање простором за привремени смештај и прелазне одредбе које се односе на већ одобрене просторе за привремени смештај. Текст објашњења за привремени смештај можете преузети овде

Текст објашњења за  привремени смештај робе у просторијама и просторима који немају својство привременог смештаја или царинског складишта у случајевима када постоје оправдани разлози да роба буде смештена у одређеним просторијама и просторима који немају својство привременог смештаја или царинског складишта с обзиром на врсту робе, осетљивост, габарит и др. (живе животиње, лекови, пловила за разоноду, вангабаритне машине и сл.) можете преузети овде.

Поновна процена одобрења

Одобрења за управљање царинским складиштем и просторима за привремени смештај издата од стране царинског органа, која су била на снази 17. јуна 2019. године, у складу са чланом 469. став 1. тачка 2) Уредбе, остају на снази до поновне процене одобрења.
Текст објашњења поновне процена одобрења за држање царинског складишта и простора за привремени смештај можете преузети овде.

Последњи пут ажурирано: 2023-08-14 14:15:07