Пренос средстава преко границе

Слободно је уношење у земљу:

  • ефективног страног новца;
  • платних картица;
  • чекова који гласе на страну валуту

Слободно је изношење из земље платних картица и хартија од вредности које су стечене у складу са прописима .  

Сваки пренос физички преносивих средстава плаћања преко државне границе у износу од 10.000 евра и више путник је дужан пријавити царинском органу. 

Дужност сваког физичког лица је да приликом преласка државне границе (при уласку у земљу и при изласку из земље) пријави надлежном царинском органу износ физички преносивих средстава плаћања које преноси у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути.

 Физичко лице новац који уноси, односно износи из земље, пријављује на  обрасцу пријаве преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе.

Обрасци пријаве преноса новца преко државне границе доступни  су путницима (како на уласку, тако и на изласку из земље) ради попуњавања.

Ради прегледности, унос и износ ефективног страног новца, динара, чекова и хартија од вредности приказујемо на следећи начин, исказано посебно за стране држављане, домаће држављане који живе и раде у иностранству и домаће држављане који живе и раде у земљи.

Свако  физичко  лице  које  прелази  државну  границу  Републике  Србије  и  при том преноси  физички преносива средства плаћања  у  вредности  од  10 000  евра  или  више, обавезно је да тај новац пријави надлежним царинским органима на граничном прелазу.

У случају давања лажних, нетачних или непотпуних података, сматраће се да подносилац пријаве није испунио законску обавезу и може му се изрећи казна или му царински органи могу привремено задржати физички преносива средства плаћања на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма потребно је да пријавите:

  • инструменте који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који или гласе на доносиоца, индосирани без ограничења, у корист фиктивног примаоца, или су у неком другом  облику који допушта пренос власништва над њима, и непоптуни инструменти (укључујући чекове, менице и новчане упутнице), који су потписани, али је изостављено име примаоца;
  • готов новац (папирни и ковани новац који је у оптицају као средство размене).
Начин пријављивања средстава

Почев од 1. јануара 2018. године, подносилац пријаве мора да попуни нови Образац пријаве преноса средстава, и то све рубрике у белој боји великим словима и тамном оловком (тамо где је назначено користити једно слово/број у одговарајућој кућици); рубрике у сивој боји попуњава надлежни царински орган. За детаљне информације о попуњавању преузмите упутство.

 

НАПОМЕНА: Примена новог обрасца почиње 1. јануара 2018. године. 

Нови Образац пријаве преноса средстава

Упутство за попуњавање новог Обрасца пријаве преноса средстава

Последњи пут ажурирано: