Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

 НАЈНОВИЈИ ПРОПИСИ

 СВИ ПРОПИСИ

Закони

Закон о слободним зонама175,86 KB
ТИР Конвенција1,61 MB
ТИР Конвенција - допуна118,28 KB
АТА Конвенција414,96 KB
Конвенција о контејнерима0,57 MB
Закон о потврђивању ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини294,75 KB
Закон о потврђивању стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама389,29 KB
Закон о биоцидним производима183,55 KB
Закон о хемикалијама232,06 KB
Закон о заштити ваздуха229,68 KB
Закон о управљању отпадом300,31 KB
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду168,19 KB
Закон о добробити животиња220,87 KB
Закон о ветеринарству374,85 KB
Закон о заштити природе346,25 KB
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда182,70 KB
Закон о потврђивању конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре284,04 KB
Закон о дивљачи и ловству235,36 KB
Конвенција о привременом увозу1,29 MB
Закон о донацијама и хуманитарној помоћи180,20 KB
Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме, Сл. гласник РС, бр. 107/2014378,39 KB
Закон о извозу и увозу робе двоструке намене, Сл. гласник РС, бр. 95/2013353,30 KB
Закон о заштити животне средине181,08 KB
Закон о транспорту опасног терета383,74 KB
Закон о потврђивању конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом1,06 MB
Закон о потврђивању конвенције о заједничком транзитном поступку1,47 MB
Закон о потврђивању конвенције о поједностављењу у формалности трговини робом0,72 MB
Uverenje.o.osposobljenosti87,80 KB
Popunjavanje TIR i taloni234,33 KB
Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Сл. гласник РС”, бр. 27/2010, 97/2011, 105/2015 и 105/2016)379,68 KB
Царински закон0,85 MB
Закон о прекрашајима0,94 MB
Царински закон1,39 MB
ЗАКОН о акцизама476,21 KB
ЗАКОН о ПДВ494,64 KB
ЦАРИНСКИ ЗАКОН - почетак примене 17.06.2019.0,64 MB
Закон о буџету за 2019. годину2,97 MB
Закон о јавним набавкама0,69 MB
Закон о планирању и изградњи0,87 MB
Царински закон0,78 MB
Уредба о царинским повластицама299,67 KB
Царински закон0,64 MB
Примена пореског ослобођења при увозу инвестиционог злата - 01012021482,15 KB
Закон о Царинској тарифи ("Службени гласник РС”, бр. „Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61 /07, 5/09, 95 / 2018 - др. закон, 91/ 2019)433,77 KB
Царински закон (престао да важи 2. маја 2010. године, осим у делу одредаба од чл. 252 до чл.329)269,27 KB

Уредбе

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне84,03 KB
Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање0,55 MB
Уредба о увозу моторних возила124,43 KB
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћајуувозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина294,69 KB
Пречишћен текст Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2012. годину ("Сл. гл. РС" бр. 95/2011 и 11/2012)6,00 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину ("Сл. гл. РС" бр.115/12 и 29/13)5,84 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Сл. гл. РС" бр. 107/13 и 119/13)6,99 MB
Пречишћен текст Уредбе o усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Сл. гл. РС“, бр. 107/13, 119/14, 64/14 и 73/14) 5,25 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину ("Сл. гл. РС" бр. 130/14, 143/14 и 43/15)6,70 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину ("Сл. гл. РС" број 98/15)5,16 MB
Уредба о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ180,28 KB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Сл. гл. РС” број 97/16)5,39 MB
Уредба о о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина311,49 KB
Уредба о царински дозвољеном поступању с робом2,85 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гл. РС” број 109/2017)5,29 MB
Уредба о условима и начину за примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници404,50 KB
Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме257,13 KB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019 годину ("Службени гласник РС" број 97/18)6,82 MB
Primena Uredbe o uslovima, nacinu i postupku oslobodjenja od carinskih i drugih dazbina na uvoz opreme162,12 KB
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима1,16 MB
Уредба о посебним условима за вршење промета са АП КиМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244208,30 KB
Уредба о царинским повластицама263,03 KB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину6,83 MB
Уредба о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници149,64 KB
Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме270,64 KB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину6,82 MB
Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима1,23 MB

Упутства

Поступак правог транзита са тзв. "директним" возовима156,61 KB
Царински поступак са робом у контејнерима у железничком саобраћају45,75 KB
Промет робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија82,47 KB
Царински поступак са контјнерима113,47 KB
Упутство за примену новог Царинског закона222,10 KB
Спровођење царинског поступка над робом које је предмет финансијског лизинга46,05 KB
Упутство за попуњавање рубрика 8 и 14123,72 KB
Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ139,06 KB
Започети царински поступци у смислу члана 308. Царинског закона179,43 KB
Примена чл. 39. Царинског закона74,87 KB
Примена чл. 48. Царинског закона74,57 KB
Третман "пакет" уговора68,66 KB
Утврђивање царинске вредности за техничку документацију71,43 KB
Попуњавање рубрика ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код извоза робе66,65 KB
Поједностављени царински поступак на основу фактуре488,32 KB
Објашњење о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења238,11 KB
Спровођење поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца286,44 KB
Редован поступак359,64 KB
Привремени смештај115,03 KB
Усмено декларисање извоза робе у ПТТ107,22 KB
Завршетак транзита290,76 KB
Усмено декларисање контејнера143,59 KB
Усмено декларисанје слика76,39 KB
Увоз нафте и деривата нафте - распис88,35 KB
Поступак извоза - коначан извоз248,55 KB
Активно оплемењивање355,54 KB
Пример - Месечно и квартално обједињавање0,53 MB
Привремени увоз280,39 KB
Реекспорт - Куповина робе у иностранству ради њене продаје у иностранству163,19 KB
Евидентирање одобрења за царинске поступке с економским дејством кроз ИСЦС и начин попуњавања ЈЦИ159,26 KB
ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ415,45 KB
Поступак пасивног оплемењивања258,47 KB
Усмено декларисање амбалаже122,33 KB
Допуна амбалаже 75,17 KB
Експресне пошиљке без порекла146,98 KB
Завршетак ПУР поступка - раздужење спецификацијом111,17 KB
Поступање са кинеском робом88,42 KB
Допуна објашњења за поступак активног оплемењивања118,39 KB
Carinske povlastice fizicka lica254,57 KB
Објашњење царинског поступка у поштанском саобраћају250,74 KB
Попуњавање рубрика ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код увоза робе103,54 KB
Утврђивање царинске вредности привремено увезене робе80,13 KB
Утврђивање царинске вредности за цигарете применом чл. 43. Царинског закона82,44 KB
Пореска основица за пошиљке мале вредности некомерцијалне природе47,50 KB
Путнички промет са иностранством295,37 KB
Промет робе која се налази у поступку царинског складиштења85,61 KB
Провера испуњености економских услова146,79 KB
Наплата компензаторне камате94,33 KB
Дозволе за међународни транспорт101,93 KB
Поступање са робом азијског и евроазијског порекла95,41 KB
Promet robe sa APKM cir94,88 KB
Попуњавање ЈЦИ код активног оплемењивања114,36 KB
Попуњавање рубруке 7 ЈЦИ81,71 KB
АТА упутство402,32 KB
Поступак прераде под царинском контролом245,52 KB
Правилник о испитивању возила113,26 KB
Сврставање хуманитарне помоћи108,82 KB
Pravilnik EURO394,26 KB
Поступак складиштења робе у царинско складиште типа Е81,32 KB
Допуна расписа за складишта ослобођење52,67 KB
Примена Уредбе о увозу моторних возила110,90 KB
Допуна акта о примени Уредбе о увозу моторних возила110,85 KB
Примена Правилника о испитивању возила у поступку јавне продаје76,35 KB
Примена Правилника за возила продата на лицитацијама84,50 KB
Додатно објашњење продаја возила Н и М88,42 KB
Списак контејнери ван снаге199,97 KB
Примена Уредбе о увозу моторних возила на одређене категорије моторних возила (специјална возила)87,79 KB
Почетак примене НЦТС0,68 MB
Objasnjenje za obezbedjenje u tranzitu0,81 MB
Nekomercijalno kretanje kucnih ljubimaca82,55 KB
Organizacija rada na gp tokom uskrsnjih praznika4,32 MB
Objasnjenje Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona142,14 KB
Akt Uprave carina o javnoj prodaji vozila M i N kategorije92,57 KB
148-11-353-11-30-2-2015 Допуна акта-контрола спољне трговине робом двострукенаменеe0,57 MB
Почетак штампања транзитног пратећег документа1,23 MB
Унос нафте и нафтних деривата преко ГП Терминал Келебија54,74 KB
Поступак са робом која се налази у поступку царинског складиштења а власници робе су брисани из регистра АПР93,01 KB
Уништење робе по решењу ветеринарско-санитарне инспекције130,76 KB
Уништење робе смештене у царинским складиштима107,96 KB
Уступање и уништење робе која се налази у поступку царинског складиштења а власници робе су брисани из регистра АПР81,85 KB
Примена члана 218 став 1 тачка 1 Царинског закона141,82 KB
Promet robe u carinskom skladistu95,52 KB
Активно оплемењивање-процес намешавања пропана и бутана-ТНГ102,98 KB
Снабдевање нафтом и дериватима нафте за сопствене потребе72,80 KB
Објашњење за увоз опреме која представља улог страног улагача104,92 KB
Допуна објашњења увоза опреме која представља улог страног улагача96,95 KB
Uverenje.o.osposobljenosti I89,36 KB
Uverenje.o.osposobljenosti II87,77 KB
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovodjenje odredjenih postupaka 74,65 KB
Посебан поступак са експресним пошиљкама160,71 KB
Царински поступци са нафтом и дериватима нафте90,12 KB
TIR iznos i izgled3,57 MB
Uverenje o osposobljenosti aktuelnosti112,32 KB
Uverenje o osposobljenosti96,56 KB
ТИР објашњење 20160,83 MB
Објашњење о Закону о изменама и допунама Царинског закона71,75 KB
Kontigenti 2017206,77 KB
Drumski teretni152,98 KB
Drumski teretni dopuna148,23 KB
Prevoz putnika144,33 KB
Увоз путничких аутомобила и право на рефундацију ПДВ од стране особа са инвалидитетом1,45 MB
Царински поступак у слободним зонама509,64 KB
Uvoz knliga kao bibliotecke gradje, na osnovu kupovine, poklona, razmene i pozajmice1,11 MB
Примена члана 6 Царинског закона452,32 KB
Примена закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Правилника о преносу физички преносивих средства преко државне границе1,31 MB
Кућно царињење - увозни поступак288,35 KB
Царинарнице - сопствени превоз117,34 KB
Примена члана 215 ЦЗ и члана 291 Уредбе401,12 KB
РАСПИС - Примена Закона о акцизама у складу са Уредбом о ЦТ за 2019 од 01012019281,03 KB
РАСПИС - Накнада за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата нафте0,61 MB
РАСПИС - Закон о изменама и допунама Закона о дувану од 01012019309,90 KB
Путнички промет0,54 MB
Поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају125,29 KB
Е-ООП Упутство за кориснике 1,86 MB
Е-Пријава Упутство за кориснике1,17 MB
Oбјашњењe о спровођењу поједностављеног царинског поступка при увозу робе369,69 KB
Објашњење о спровођењу поједностављеног царинског поступка при извозу робе506,53 KB

Други акти

Одобрење, начин попуњавања, спецификација за поступак активног/пасивног оплемењивања робе167,97 KB
Oдобрење, начин попуњавања, спецификација за поступак прераде под царинском контролом154,72 KB
Царински документи и обрасци у путничком промету102,27 KB
Кодекс понашања царинских службеника227,99 KB
Кодекс понашања државних службеника266,05 KB
Информатор о раду Управе царина1,12 MB
Примена Прелазног споразума234,56 KB
Примена Споразума ЦЕФТА 20060,87 MB
Списак роба сврстаних у складу са уредбама Европске уније које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије"2,78 MB
Списак одлука о сврставању према заседањима, које је донео Комитет за Хармонизовани систем, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“254,87 KB
Списак роба сврстаних по одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“2,11 MB
Примена Споразума са Турском357,99 KB
Производи искључени из кумулације ЕУ-Турска0,76 MB
Овлашћени извозник нова поједностављења201,33 KB
Примена Споразума о слободној трговини са Казахстаном334,92 KB
Поступање у прекршајним поступцима за возила која су оцарињена80,01 KB
Спровођење транзитног поступка142,69 KB
Заступање захтев410,12 KB
Захтев за претходни преглед78,33 KB
Захтев за пуштање робе78,31 KB
Захтев за преглед робе по основу порекла робе83,92 KB
Обавештење о покретању поступка75,25 KB
Примена Споразума са Руском Федерацијом482,53 KB
Уверење о директној пошиљци200,92 KB
Примена Споразума са Белорусијом0,57 MB
Директна куповина према Споразуму са Руском Федерацијом202,49 KB
Промет стране робе са АПКМ79,12 KB
Примена Споразума ЦЕФТА у промету са АПКМ202,06 KB
Царински поступак транзита стране робе која се допрема на територију АПКМ и отпрема са територије АПКМ78,58 KB
Распис за компензаторну камата71,12 KB
Примена Споразума са државама ЕФТА402,76 KB
Примена Додатног протокола Споразума ЦЕФТА136,73 KB
Складишта и привремени смештај84,46 KB
Примена Закона о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", број 92/2011)117,02 KB
Распис у вези примене нове јединице мере за алкохолна пића из тар.бр. 22.08 ЦТ -обрачун акцизе и ПП дажбине135,90 KB
Примена новог обрасца СТ-2134,97 KB
Поступак промене одредишне царинске испоставе83,13 KB
Преференцијалне стопе по Одлуци0,53 MB
Увоз, провоз и извоз пошиљака биља, биљних производа97,72 KB
Распис - Упутство о ветеринарској и фитосанитарној контроли заштићених и угрожених врста475,52 KB
Распис о новим обрасцима ЦИТЕС дозвола, обавештења и исправа196,16 KB
ЦИТЕС дозвола17,59 MB
ЦИТЕС дозвола - прилог9,23 MB
ЦИТЕС дозвола за путујућу изложбу4,08 MB
ЦИТЕС Обавештење о увозу3,16 MB
ЦИТЕС -Пропратни образац8,34 MB
Списак роба сврстаних по одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ (ХС 2012)1,71 MB
Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста робе80,19 KB
Распис-Закон о изменама и допунама Закона о акцизама139,47 KB
Измена Правилника о одређивању царинских органа за царињење робе79,89 KB
Распис - Примена нове јединица мере за алкохолна пића из тар.бр. 22.08 CT - обрачуна акцизе и ПП дажбине132,73 KB
Распис - Закон о изменама и допунама Закона о акцизама - 30052013137,25 KB
Закон о акцизама0,53 MB
Табела републичких административних такси350,73 KB
Приступање Хрватске Европској унији -измењено обавештење217,81 KB
Распис у вези примене тачке 8, Прилога 6 Одлуке о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа199,72 KB
Процедура прегледа пошиљака упућених са, односно на АПКМ које подлежу прегледу вет.сан.инсп.138,19 KB
Процедура прегледа пошиљака упућених са, односно на АПКМ које подлежу прегледу фито.сан.инсп185,14 KB
Обезбеђење царинског дуга који би могао настати - депозит150,80 KB
Примена Споразума о стабилизацији и придруживању68,12 KB
Обавештење о обавези обележавања контролним маркицама брашна које се ставља на тржиште у РМ68,98 KB
Тумачење Закона о лековима и медицинским средствима0,52 MB
Тумачење Закона о лековима и медицинским средствима - допуна100,66 KB
Иновирана табела Прилог 5А Одлуке (Сл гласник РС 49/13)506,21 KB
Oбавештење о процедури прегледа пошиљака хуманитарне помоћи од стране граничне ветеринарске инспекције125,14 KB
Обавештење о процедури прегледа пошиљака хуманитарне помоћи од стране граничне фитосанитарне инспекције125,17 KB
Упутство Министарства здравља донаторима лекова и мед.средстава - хуманитарна помоћ281,22 KB
Рестриктивне мере - списак држава193,71 KB
Радно време граничне фитосанитарне инспкције137,09 KB
Распис у вези Уредбе о висини,начину обрачуна,плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте са прилогом 214,89 KB
Распис - Третман дуванског ребра53,04 KB
Списак царинских испостава на почетку четвртог таласа Пилот фазе151,03 KB
РАСПИС - Закон о изменама и допунама Закона о акцизама и износи и стопе акциза који се примењују од 01012015171,02 KB
РАСПИС - Закон о измени Закона о порезу на додату вредност119,71 KB
Укидање потврде за царињење издате од стране граничних фитосанит.инспектора за контролу пошиљака на местима царињења 19 01 20152,62 MB
Распис везано за измену надлежности здравствено санитарне инспекције - средства за одржавање чистоће176,66 KB
Распис - примена Одлуке о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа Сл. Гласник РС 32 из 2015241,67 KB
Контрола опреме за транспорт техничких гасова - исправа о усаглашености 105,85 KB
Распис - Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 03072015145,74 KB
Примена Конвеције ЕУ,РС, ЦГ и Ал2,96 MB
Обавештење о организовању рада граничне фитосанитарне и граничне ветеринарске инспекције на граничном прелазу Келебија134,55 KB
Обавештење о организовању рада граничне фитосанитарне и граничне ветеринарске инспекције на ГП Келебија53,34 KB
Корелационе табеле за хемикалије које подлежу контроли1,08 MB
Корелационе табеле за метале које подлежу контроли3,28 MB
РАСПИС - Примена Закона о изменама и допунама Закона о акцизама од 01012016233,53 KB
РАСПИС - Примена Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ - 15102015122,76 KB
РАСПИС- Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице - 01012016184,02 KB
Распис - промена у процедури контроле хране која је у надлежности фитосанитарне инспекције сходно Закону о здрављу биља и Закону о безбедности хране208,38 KB
Распис - увоз резервних делова за медицинска средства175,36 KB
Листе хемикалија које третира CWC усклађене са ЦТ 20161,09 MB
Увоз односно изовоз лекова сходно Закону о психоактивним контролисаним супстанцама277,64 KB
Инструкција у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга111,86 KB
РАСПИС Гранични прелази ФИТО - обједињено134,49 KB
Инструкцијa о поступку подношења, прихватања, евидентирања, контроле, праћења и повраћаја гаранције за наплату царинског дуга 266,38 KB
Захтев за гаранције за осигурање царинског дуга57,50 KB
РАСПИС - допуна за ПКС - ОТПРЕМА лекова и мед сред на АПКМ здрав устан из ПЛАНА МРЕЖЕ 113,00 KB
Примена тачке 8. Одлуке о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа221,50 KB
Пореско ослобођење код ПУР превозних средстава и др покретних ствари од 01.04.2017.1,45 MB
Увоз путничких аутомобила и право на рефундацију ПДВ од стране особа са инвалидитетом1,45 MB
Садржина рачуна за услуге превоза повезаним са увозом добара169,88 KB
Контакт особе у поступку остваривања права особа са инвалидитетом135,98 KB
Исправа за прекогранични промет заштићених дивљих врста фауне и флоре,као и њихових делова, деривата и производа335,71 KB
РАСПИС - Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ - 01012018181,50 KB
РАСПИС - Обавеза уписивања података о серијском броју контролних акцизних маркица у ЈЦИ и Образац ПУ127,13 KB
ВАЖНО САОПШТЕЊЕ - Извоз пошиљака воћа и поврћа у РФ – примена члана 376 Уредбе о царински дозвољеном поступању116,40 KB
Распис - примена Закона о акцизама у складу са Номенклатуром 196,43 KB
Усклађени динарски износи акциза 16032018159,64 KB
РАСПИС - Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 28042018185,53 KB
РАСПИС - Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе396,39 KB
РАСПИС - Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ 01072018220,82 KB
Распис - Увоз лекова за које је поднет захтев за продужење дозволе355,56 KB
Распис за контејнере164,31 KB
Повраћај ПДВ путнику од 1.1.2019. године и Образац ЗПППДВ495,04 KB
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОГ ПОСТУПКА СА ЕКСПРЕСНИМ ПОШИЉКАМА321,01 KB
ПОСТУПАК КУЋНОГ ЦАРИЊЕЊА ПРИ УВОЗУ РОБЕ0,54 MB
Измене и допуне Објашњења о поступку кућног царињења при увозу и извозу361,77 KB
Распис о примени Закона о медицинским средствима401,52 KB
Обавештење о размењеним контигентима дозвола за међународни друмски превоз3,76 MB
Измене и допуне Објашњења о поступку кућног царињења при увозу и извозу196,67 KB
Распис - Појашњење Акта УЦ број 148-II-483-25-113-2018, од 4.2.2019.године - Нови Закон о медицинским средствима180,07 KB
ИНСТРУКЦИЈА О ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА, ПРИХВАТАЊА, ЕВИДЕНТИРАЊА, КОНТРОЛЕ, ПРАЋЕЊА И ПОВРАЋАЈА ГАРАНЦИЈЕ ЗА НАПЛАТУ ЦАРИНСКОГ ДУГА У УПРАВИ ЦАРИНА317,51 KB
Поједностављен поступaк при извозу за царинске заступнике0,59 MB
Поједностављен поступaк при увозу за царинске заступнике0,75 MB
Наплата накнаде за унапређење енергетске ефикасности 20082019263,08 KB
Закон о изменама и допунама Закона о ПДВpdf462,50 KB
Правилник о изменама и допунама Правилника о ослобођењима од ПДВ1,09 MB
Шифре за пореска ослобођења0,57 MB
Захтев за повраћај ПДВ путнику издат на документу оператора390,72 KB
Објашњење поступка царинског складиштења0,82 MB
Објашњење за привремени смештај робе1,00 MB
Поновна процена одобрења за држање царинског складишта и простора за привремени смештај380,47 KB
Привремени смештај робе у просторијама и просторима који немају својство привременог смештаја или царинског складишта0,89 MB
Поједностављени поступак по фактури 0,54 MB
Obrazac za putnike i prodavce Zahtev putnika za povracaj PDV ZPPDV od 16 nov 20190,74 MB
Ступање на снагу новог Правилника о контроли радиоактивности приликом увоза, извоза и транзита350,02 KB
Закон о изменама и допунама Закона о РАТ и Тарифа РАТ279,98 KB
Примена пореског ослобођења при увозу инвестиционог злата od 20200,61 MB
Примена Уредбе ЦТ 2020 на ПДВ, акцизу и накнаде од 01012020300,86 KB
Oдлука о забрани извоза лекова- измене и допуне194,45 KB
Допуна Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво227,68 KB
Инструкција у вези Одлуке привременој забрани извоза основних производа битних за становништво294,21 KB
Инструкција у вези Одлуке привременој забрани извоза основних производа битних за становништво227,18 KB
Измена Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво 21.03.2020.244,04 KB
Забрана извоза квасца и меласе - Допуна Одлуке о привр забрани извоза основних производа битних за становништво252,89 KB
Обавештење о начину увоза маски и рукавица за сопствене потребе за време трајања епидемије COVID 19157,34 KB
ДОПУНА Обавештења о начину увоза маски и рукавица, за сопствене потребе, за време епидемије COVID 19 130,77 KB
Измена Одлуке - извоз квасца и марамица за бебе354,39 KB
Обавештење о успостављању Портала АЛИМС134,58 KB
Етил-алкохол - Одлука о изузимању за плаћање царинских дажбина329,21 KB
РАСПИС ПОЈАШЊЕЊЕ Обавестење о начину увоза маски и рукавица за сопствене потребе за време епидемије COVID 19142,05 KB
Нова Одлука о забрани извоза лекова200,71 KB
Инструкција 148-II-483-01-75-7-2020 od 13042020 Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво0,75 MB
Инструкција 148-II-483-01-75-9-2020 od 23042020 Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво1,32 MB
Измена одлуке о привременој забрани извоза производа битних за становништво 148 II 483 01 75 10 20200,51 MB
Престанак забране извоза основних производа битних за становништво447,59 KB
Објашњење за експресне пошиљке313,38 KB
Одлука о износима просечних пондeр. малопрд. цена и миним.акциза437,13 KB
Усклађени динарски износи акциза од 1.7.2020294,09 KB
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ - 01072020 doc0,72 MB
Tарифа РАТ - 010820200,58 MB
Објашњење АТА362,24 KB
Прилози АТА69,42 KB
Објашњење АТА lat326,21 KB
Prilozi ATA lat70,91 KB
Објашњење за обезбеђење у транзитном поступку367,64 KB
Објашњење за обезбеђење у транзитном поступку lat329,55 KB
Прилози обезбеђење215,01 KB
Прилози обезбеђење lat198,80 KB
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ - 01082020 doc0,51 MB
148-II-439-03-4-2-2020 -Oдлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине135,71 KB
Ex-pozicije 26 10 20202,24 MB
Наплата накнаде за страна прикључна возила210,79 KB
Списак добара која се опорезују посебно стопом ПДВ разврстаних по номенклатури ЦТ - 271120201,33 MB
Закон о изменама и допунама закона о РАТ 148-II-439-04-2-2020357,60 KB
ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ од 05.12.2020. године257,56 KB
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама од 01.01.2021.230,28 KB
Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ од 01012021363,50 KB
Списак добара која се опорезују посебно стопом ПДВ разврстаних по номенклатури ЦТ - 010120211,34 MB
Списак роба са тар.став које при увозу подл.фитос.конт.сход.Зак.о здрав.билја,Сред.за исхр и зашт.биља 01 01 20211,11 MB
Списак роба са тарифним ставовима које при увозу подлежу ветеринарско-санитарној контроли 01 01 20211,42 MB
Списак робе са тар.став.које при увозу подл.фитос.конт.сходно Закону о безбедности хране 01 01 20211,28 MB
ИСТУПАЊЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ ИЗ ЕУ212,75 KB
Списак психоактивних контролисаних супстанци повезаних са ЦТ20210,76 MB
Списак заштићених врста,њихових делова,деривата и производа повезаних са ЦТ20211,26 MB
Списак АЛИМС I - ЦТ 01 01 20210,52 MB
Списак АЛИМС II - ЦТ 01 01 2021322,82 KB
Списак роба са тарифним ставовима које при увозу подлежу здравствено санитарној контроли 01 01 20212,43 MB
Ex-pozicije 25 01 20212,18 MB
Списак добара која се опорезују посебно стопом ПДВ разврстаних по номенклатури ЦТ -250120211,34 MB
Обједињени списак прилога Одлуке 13 02 20211,69 MB
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ - 15022021 doc0,71 MB
РАСПИС - Усклађени динарски износи акциза od 15022021291,70 KB
Распис - Oдлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине212,74 KB
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ - 20022021 doc509,37 KB

Правилници

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне212,04 KB
Правилник о узимању узорака робе од стране царинског органа176,02 KB
Правилник о царинским обележјима, начину њихове употребе и начину располагања са узорцима царинске робе (престао да важи 01.01.2011. године)166,76 KB
Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку150,98 KB
Правилник о узимању узорака робе од стане царинског органа (важи до 30.05.2012. године)176,02 KB
Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа (важи од 30.05.2012. године)151,31 KB
Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно107,31 KB
Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту137,63 KB
Правилник о начину транспорта опасног терета у водном саобраћају и обавезе учесника у транспорту опасног терета у ванредним догађајима140,53 KB
Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају122,90 KB
Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и путству за његово попуњавање224,12 KB
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање216,64 KB
Правилник о покретној опреми под притиском203,46 KB
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама6,50 MB
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива2,19 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи царина178,71 KB
ПРАВИЛНИК о начину обрачунавања и плаћања акцизе385,65 KB
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку3,65 MB
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе и спровођење одређених поступака384,59 KB
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака269,74 KB
Правилник о облику, саржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку229,49 KB
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака251,13 KB
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку252,08 KB

Наредбе

Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда158,59 KB
Наредба о ловостају дивљачи315,65 KB

Одлуке

Одлука о врсти, висини и начину плаћања таксе за услуге царинског органа 89,75 KB
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години („Сл. гл. РС" број 115/2017)382,56 KB
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Сл. гл. РС", бр. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016 и 115/2017)159,29 KB
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ („Сл. гласник РС“, бр. 18/18)1,57 MB
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ (Сл. гласник РС, бр. 42-2018)443,79 KB
Odluka o određ.robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava-Sl.gl.RS br. 9 iz 20211,79 MB


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина