Декларације у електронском облику поднете путем НАП

 

Подношење декларације у електронском облику или било које друге електронске поруке у оквиру НАП, коју је потписао корисник  или  његов заступник, сматраће корисника или његовог заступника одговорним, у складу са важећим прописима, за:

 

 • Тачност и потпуност података датих у декларацији, обавештењу или захтеву;
 • Веродостојност, тачност и пуноважност свих исправа које прате декларацију, обавештење или захтев;
 • Поштовање, по потреби, свих обавеза које се односе на стављање дате робе у одређени царински поступак или спровођење одобрених активности.
 • У складу са одредбама члана 5. Царинског закона корисник или његов заступник обавезују се:
 • Да ће у електронској комуникацији са царинским органима сносити одговорност за коришћење само важећих квалификованих електронских сертификата, односно квалификованог електронског сертификата који није укинут пре генерисања електронског потписа;
 • Да ће корисник или његов заступник сносити одговорност за сваку штету коју у електронској комуникацији нанесе царинским органима Републике Србије као последицу коришћења неважећих квалификованих електронских сертификата;
 • Да ће редовно преузимати електронске поруке Управе царине, који су генерисани за њу помоћу техника система за електронску обраду података, а које користе царински органи Републике Србије. Ознаке, називи и основне функције информатичких порука које се користе приликом подношења и обраде декларација у електронском облику дате су у (Прилогу 8);
 • Да ће информатичке поруке и информације садржане у њима, прослеђене у електронском облику од стране Управе царина, моментом прослеђивања сматрати урученим и да од тог тренутка теку сви прописани рокови.
 • Да ће пратити и примењивати сва стручна упутства, појашњења и смернице које објављује Управа царина или која су део информационог система и/или припадајућих апликативних решења.
 • Да ће бити сагласан са тим да се електронске поруке Управе царине, које су генерисане за њега, чувати од момента када је порука генерисана у законски прописаним роковима;
 • Да ће бити сагласан да царински органи могу одбити сваку електронску поруку, укључујући и сваку декларације у електронском облику, из разлога што ова порука не испуњава неки од техничких, комуникационих или безбедносних услова, који су прописани од стране царинског органа Републике Србије за е-пословање.
Последњи пут ажурирано: 2022-07-08 08:32:57