Квалификовани електронски сертификат

Квалификовани електронски сертификат је електронски документ којим се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Могу га користити овлашћена физичка лица од стране правног лица која заступају правно лице и физичка лица. У потпуности замењује ручно оверен и потписан документ потписом и печатом. За е-пословање са Управом царина користе се квалификовани електронски сертификати сертификационих тела регистрованих у Републици Србији.

Квалификовани електронски сертификат

Квалификовани електронски сертификат издаје сертификационо тело за издавање квалификованих електронских сертификата. Садржи скуп података који јединствено идентификује правно лице које издаје сертификат и скуп података који јединствено идентификује потписника. Квалификовани електронски потпис је креиран квалификованим електронским сертификатом и представља технологију чијом се применом у систему е-пословања омогућава провера аутентичности потписника. За коришћење електронског потписа потребна је картица на којој је депонован квалификовани електронски сертификат који је издало неко од сертификационих тела у Републици Србији.

Пријава  заступника

Након закљученог уговора, пријављеног заступника за регулисање е-пословања и одобреног тестираног програма омогућено је пријављивање заступника за е-пословање са Управом царина.

Пријаву заступника спроводи заступник за регулисање е-пословања са Управом царина коришћењем свог квалификованог електронског сертификата. Заступник за регулисање е-пословања подноси на прописаном обрасцу Пријаву заступника (Прилог 6) и квалификовани електронски сертификат заступника (документ zipped са екстензијом .cer) е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs.

У Пријави заступника у рубрици 7 (Идентификациони број из регистра Управе царина) уписује се за посредно заступање: идентификациони број царинског заступника из регистра Управе царина - Центара за стручно оспособљавање и усавршавање - који се активира у Сектору за ИКТ а за непосредно заступање: Сектор за ИКТ додељује идентификациони број који прослеђује - Центру за стручно оспособљавање и усавршавање заједно са поднетом Јединственом пријавом на обавезно социјално осигурање (образац М) ради евидентирања у базу података Управе царина.

Након извршеног евидентирања заступника од стране Центра за стручно оспособљавање и усавршавање царински орган, обавештава заступника за регулисање е-пословања  да достави квалификовани електронски сертификат заступника за непосредно заступање (документ zipped са екстензијом .cer) е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs.

Након извршеног активирања заступника за посредно или непосредно заступање у базу података ИСУЦ, царински орган, обавештава заступника за регулисање е-пословања на адресу е-поште уписану у рубрици 12 (Електронска пошта заступника за регулисање е-пословања) у Пријави  за приступ ИСУЦ за е-пословање или редовном поштом ако је у рубрици 17 (Напомена) изабран тај начин комуникације.

У Пријави заступника у рубрици 9 (Сервиси за које се заступник пријављује) обавезно је навести захтевани сервис.

Ако су заступници већ активирани у бази ИСУЦ не подноси се пријава заступника када корисник захтева замену програма који користи са неким другим тестираним програмом/програмима од стране Сектора за ИКТ.

Електронска пошта којом се пријављује заступник мора бити дигитално потписана квалификованим електронским сертификатом од стране заступника за регулисање е-пословања.

Одјава заступника

Заступник је дужан да обавести Центар за стручно оспособљавање и усавршавање о одјави или промени послодавца и достави назив новог послодавца (посредног заступника).

Одјаву квалификованог електронског сертификата заступника врши заступник за регулисање е-пословања на прописаном обрасцу Одјава заступника (Прилог 7) и доставља е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs. У рубрици 9 (Сервиси за које се заступник одјављује) обавезно је навести сервис за који се заступник одјављује.

Царински орган, обавештава о одјави заступника, е-поштом заступника за регулисање е-пословања на адресу е-поште уписану у рубрици 12. (Електронска пошта заступника за регулисање е-пословања) у Пријави  за приступ ИСУЦ за е-пословање или редовном поштом ако је у рубрици рубрици 17 (Напомена) изабран тај начин комуникације.

Након одјаве квалификованог електронског сертификата, подаци о одјављеном сертификату остају сачувани у систему са уписаним датумом промене статуса.

Последњи пут ажурирано: 2022-07-08 10:49:49