Пријава за приступ Информационом систему Управе царина (ИСУЦ) за е-пословање

 

Корисник који испуњава техничке услове за електронску комуникацију са Управом царина подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ  за е-пословање у којој наводи изабрани програм и произвођача програма. За е-пословање са Управом царина може се користити тестирани програм од стране Сектора за ИКТ. Списак тестираних програма је наведен у Прилогу 2.

Корисник, који се први пут пријављује за е-пословање са Управом царина, заједно са уговором у 2 (два) примерка, подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање (образац попуњен са свим рубрикама) и доставља редовном поштом на адресу Управa царина - Сектор за ИКТ, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у складу са Законoм о републичким административним таксама, (Тарифни број 1. тачка 1.), а према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део тог закона, на рачун:  840-742221843-57.

Ако докумена потписује лице овлашћено од стране законског заступника корисника, потребно је приложити пуномоћје.

По пријему докумената, царински орган, проверава наведенe податке у документима и ако је резултат провере позитиван, обавештава корисника/овлашћено лице од стране корисника, писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом заједно са потписаним уговором.

У случају позитивне одлуке по Пријави за приступ ИСУЦ за е-пословање, корисник преузима тестирани  програм од произвођача програма. Произвођач програма је у обавези да кориснику омогући корисничку подршку за коришћење програма.

Корисник може да изврши замену програма који користи са другим тестираним програмом/програмима  од стране Сектора за ИКТ с тим што за сваки нови програм подноси нову Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање. У једној пријави наводи један тестирани програм. Пријаву доставља заступник за регулисање е-пословања са Управом царина е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs или корисник/овлашћено лице од стране корисника редовном поштом на адресу Управa царина - Сектор за ИКТ, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у складу са Законoм о републичким административним таксама,   (Тарифни број 1. тачка 1.), а према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део тог закона, на рачун:  840-742221843-57.

Сви одобрени програми које користи један привредни субјект и сви пријављени заступници тог привредног субјекта везују се за порески идентификацион број (ПИБ).

Ако је резултат прoвере негативан (датум у уговору старији од датума евидентираног у Сектору за ИКТ, пријава делимично попуњена, нетачно наведени подаци у пријави (два различита ПИБ-а привредног субјекта или програм и произвођач програма нису тестирани од стране Сектора за ИКТ), царински орган одбија поднета документа и подносиоца обавештава писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом.

Програми за електронску комуникацију са Управом царина подлежу тестирању Управе царина - Сектора за ИКТ. Тестирање програма се обавља у присуству подносиоца захтева и представника Сектора за ИКТ.

Управа царина има право провере функционалности тестираних програма у сваком тренутку и задржава право да у случају злоупотребе ускрати право његовог коришћења.

Последњи пут ажурирано: 2022-07-08 08:13:55