Пријава за приступ ИСУЦ за е-пословање - верификован програм и произвођач програма

Корисник који је испунио техничке услове за коришћење верификованг програма одобреног од стране Управе царина – Сектора за информационе и комуникационе технологије подноси Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање која садржи податке о верификованом програму и произвођачу програма.

Корисник, који се први пут пријављује за е-пословање са Управом царина, заједно са уговором у 2 (два) примерка, подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање (образац попуњен са свим рубрикама) и доставља редовном поштом на адресу Управa царина - Сектор за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама на рачун 840-742221843-57.

Ако докумена потписује лице овлашћено од стране законског заступника корисника, потребно је приложити пуномоћје.

По пријему докумената, царински орган, проверава наведенe податке у документима и ако је резултат провере позитиван, обавештава корисника/овлашћено лице од стране корисника, писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом заједно са потписаним уговором.

Корисник преузима верификовани програм од произвођача програма. Произвођач програма је у обавези да кориснику омогући корисничку подршку за коришћење програма.

Корисник може да изврши замену програма који користи са другим...н-тим верификованим програмом од стране Сектора за ИКТ с тим што за сваки нови програм подноси нову Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање. У једној пријави наводи један верификовани програм. Пријаву доставља заступник за регулисање е-пословања са УЦ е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs или корисник/овлашћено лице од стране корисника редовном поштом на адресу Управa царина - Сектор за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу пријаве неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама на рачун 840-742221843-57.

Сви одобрени програми које користи један привредни субјект и сви пријављени заступници тог привредног субјекта везују се за порески идентификацион број (ПИБ).

Ако је резултат прoвере негативан (датум у уговору старији од датума евидентираног у Сектору за информационе и комуникационе технологије, пријава делимично попуњена, нетачно наведени подаци у пријави (два различита ПИБ-а привредног субјекта или програм и произвођач програма нису верификовани од стране Сектора за ИКТ), царински орган одбија поднета документа и подносиоца обавештава писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом.

 

Последњи пут ажурирано: