Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е-пословања

За електронску комуникацију са Управом царина корисник доставља на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање (Прилог 4) која садржи податке о кориснику и заступнику за регулисање е-пословања као и његов квалификовани електронски сертификат ради депоновања јавног кључа. Заступник за регулисање е-пословања има улогу администратора који даље обавља послове администрације заступника.

 

Пријава за приступ ИСУЦ за е-пословање - Пријава заступника за регулисање е-пословања

Корисник може да користи е-пословање са Управом царина само преко заступника за регулисање електронског пословања и заступника.

Корисник је лице које спроводи поступак пријаве заступника за регулисање е-пословања за УЦРС.

Корисник који се први пут пријављује за е-пословање са Управом царина, заједно са уговором у 2 (два) примерка, подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање (образац попуњен са свим рубрикама) и доставља редовном поштом на адресу Управa царина - Сектор за ИКТ, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у складу са Законoм о републичким административним таксама, (Тарифни број 1. тачка 1.), а према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део тог закона, на рачун:  840-742221843-57.

Ако су документа потписана од стране овлашћеног лица законског заступника корисника, потребно је приложити пуномоћје.

По пријему докумената, царински орган проверава наведене податке и ако је резултат провере позитиван обавештава корисника/овлашћено лице од стране корисника писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом заједно са потписаним уговором.

Царински орган, обавештава е-поштом заступника за регулисање е-пословања на адресу е-поште уписану у рубрици 12 (Електронска пошта заступника за регулисање е-пословања) у пријави да е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs поднесе свој квалификовани електронски сертификат ради депоновања јавног кључа (документ zipped са екстензијом .cer).

Царински орган, обавештава заступника за регулисање е-пословања о извршeнoм aктивирaњу у бaзи пoдaтaкa ИСУЦ на адресу е-поште уписану у рубрици 12 (Електронска пошта заступника за регулисање е-пословања) у пријави или редовном поштом ако је у рубрици 17 (Напомена) изабран тај начин комуникације.

Заступник за регулисање е-пословања има улогу администратора који даље обавља послове администрације заступника односно управља овлашћењима, на начин да уређује е-пословање осталих заступника. Радње које предузима имају исто правно дејство као да их је предузео корисник.

Корисник и заступник за регулисање е-пословања могу, али не морају да буду царински заступници.

Ако је корисник истовремено и заступник за регулисање е-пословања, мора да поседује квалификовани електронски сертификат.

Ако је резултат прoвере негативан (датум у уговору старији од датума евидентираног у Сектору за ИКТ, пријава делимично попуњена, нетачно наведени подаци у пријави (два различита ПИБ-а привредног субјекта или програм и произвођач програма нису тестирани од стране Сектора за ИКТ), царински орган одбија поднета документа и подносиоца обавештава писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом.

Одјава заступника за регулисање е-пословања са Управом царина

Одјаву заступника за регулисање е-пословања врши корисник односно лице овлашћено од стране корисника на прописаном обрасцу Одјава заступника за регулисање е-пословања (Прилог 5 ).

Kорисник или лице овлашћено од стране корисника дужно је да обавести Сектор за ИКТ за сваку промену везану за е-пословање.

Заступник за регулисање е-пословања на потписаном обрасцу Одјава заступника за регулисање е-пословања подноси е-поштом на адресу еposlovanje@carina.rs одјаву свог квалификованог електронског сертификата.

Ако је заступнику за регулисање е-пословања престао радни однос, корисник/овлашћено лице од стране корисника подноси на потписаном обрасцу Одјаву заступника за регулисање е-пословања и доставља редовном поштом на адресу Управеа царина - Сектор за ИКТ, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у складу са Законoм о републичким административним таксама, (Тарифни број 1. тачка 1.), а према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део тог закона, на рачун:  840-742221843-57.

Царински орган, обавештава е-поштом о одјави заступника за регулисање е-пословања на адресу е-поште уписану у рубрици 12. (Електронска пошта заступника за регулисање е-пословања) ако заступник лично одјављује свој сертифкат или на адресу е-поште уписану у рубрици 6 (Електронска пошта овлашћеног лица) ако заступника одјављује корисник/овлашћено лице од стране корисника.

Након одјаве квалификованог електронског сертификата, подаци о одјављеном сертификату остају сачувани у систему са уписаним датумом промене статуса.

Последњи пут ажурирано: 2022-07-08 10:51:58