Тестирање програмa

Програми за електронску комуникацију са Управом царина подлежу верификацији Управе царина - Сектора за информационе и комуникационе технологије. Приjава за дозволу тестирања програма подноси се на прописаном обрасцу Пријава за дозволу тестирања програма и доставља редовном поштом Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63. При подношењу пријаве неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама на рачун 840-742221843-57.

По пријему пријаве Сектор за информационе и комуникационе технологије издаје одобрење за тестирање програма подносиоцу пријаве и доставља све неопходне приступне тестне податке електронском поштом на адресу наведену у рубрици 3 (Контакт лице / име и презиме, телефон, е-пошта) пријаве.

Након окончаног тестирања програма за електронско подношење ЈЦИ, подносилац захтева обавештава Сектор за информационе и комуникационе технологије и заказује термин за верификацију програма. Верификација се обавља у просторијама Сектора за информационе и комуникационе технологије у присуству представника подносиоца захтева и чланова комисије за верификацију програма тако што се прослеђује и штампа по једaн документ попуњен у складу са Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку и то за ЈЦИ за царински дозвољена поступања са робом. Kомисија за верификацију програма саставља записник и позива подносиоца захтева да са члановима комисије потпише записник о верификацији програма или доставља подносиоцу пријаве списак неправилности е-поштом на адресу наведену у рубрици 3 (Контакт лице/име и презиме, телефон, е-пошта) у Пријави за дозволу тестирања програма.

Тестирање програма за ЕУ подсистеме се одвија уз активно учешће радника из Сектора за информационе и комуникационе технологије. За комуникацију се користи адреса електронске поште zahtevincts@carina.rs. Након окончаног тестирања програма за ЕУ подсистеме, подносилац захтева обавештава Сектор за информационе и комуникационе технологије и заказује термин за верификацију програма. Верификација се обавља у просторијама Сектора за информационе и комуникационе технологије у присуству представника подносиоца захтева и чланова комисије за верификацију програма тако што се штампа по један документ пре и после пуштања робе у транзит. Kомисија за верификацију програма саставља записник и позива подносиоца захтева да са члановима комисије потпише записник о верификацији програма.

Тестирање програма за eлектронско подношење најавног манифеста, односно електронско подношење података за извоз експресних пошиљака мањег економског значаја се одвија уз учешће радника из Сектора за информационе и комуникационе технологије.