Тестирање програмa

Програми за електронску комуникацију са Управом царина подлежу тестирању Управе царина - Сектора за ИКТ. Приjава за дозволу тестирања програма подноси се на прописаном обрасцу Пријава за дозволу тестирања програма (Прилог 3) и доставља редовном поштом Управи царина - Сектору за ИКТ, Нови Београд, Народних Хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у складу са Законoм о републичким административним таксама, (Тарифни број 1. тачка 1.), према Тарифи републичких административних такси, која је саставни део тог закона, на рачун:  840-742221843-57.

По пријему пријаве Сектор за ИКТ издаје одобрење за тестирање програма подносиоцу пријаве и доставља све неопходне приступне тестне податке и одговарајући тестни сценарио, у складу са наведеном врстом програма за тестирање у рубрици 4a. пријаве,  електронском поштом на адресу наведену у рубрици 3 (Контакт лице / име и презиме, телефон, е-пошта) пријаве,

За комуникацију са Управом царина – Сектором за ИКТ користи се адреса електронске поште: eposlovanje@carina.rs за све врсте програма, сем у случају Програм за ЕУ подсистеме, за које се користи адреса електронске поште: zahtevincts@carina.rs.

Након окончаног прелиминарног тестирања програма, подносилац захтева обавештава Сектор за ИКТ и заказује термин за финално тестирање програма, које врше представници подносиоца захтева и представници Сектора за ИКТ тако што се, у зависности од врсте програма, спроводи достављени тестни сценарио.

У случају позитивног исхода финалног тестирања представници Сектора за ИКТ и подносилац захтева сачињавају и потписују записник о финалном тестирању програма, а програм који је тестиран се додаје на Списак тестираних програма (Прилог 2). У случају негативног исхода финалног тестирања подносиоцу пријаве се доставља списак неправилности е-поштом на адресу наведену у рубрици 3 (Контакт лице/име и презиме, телефон, е-пошта) у Пријави за дозволу тестирања програма.

Последњи пут ажурирано: 2022-07-08 08:21:27