Уговор о коришђењу информационог система за е-пословање са УЦРС

Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са УЦРС регулише права, обавезе и одговорност корисника – привредног субјекта и УЦРС. Уговор се закључује у 2 (два) примерка у писаној форми и корисник га својеручно потписује.

Корисник који се први пут пријављује за е-пословање са Управом царина уз уговор подноси на прописаном обрасцу Пријаву за приступ ИСУЦ за е-пословање (образац попуњен са свим рубрикама).

Ако документа потписује лице овлашћено од стране законског заступника корисника, потребно је приложити пуномоћје.

Наведена документа се достављају редовном поштом Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних хероја 63. При подношењу докумената неопходно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе из Тарифног броја 1. тачка 1. Закона о републичким административним таксама, у износу од 330,00 динара на рачун 840-742221843-57.

У складу са одредбом члана 5. Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', бр. 43/03....и 62/2021) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку њиховог подношења, а одредбом члана 6. Закона, прописано је да се такса плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, у новцу, а уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

По пријему докумената, царински орган, проверава наведенe податке у документима и ако је резултат провере позитиван, обавештава корисника/овлашћено лице од стране корисника, писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом заједно са потписаним уговором.

Подаци везани за назив, седиште, адресу и ПИБ привредног субјекта из уговора морају бити исти са подацима корисника-привредног субјекта из обрасца Пријаве за приступ ИСУЦ за е-пословање и овлашћеног лица законског заступника корисника.

Ако је резултат прoвере негативан (датум у уговору старији од датума евидентираног у Сектору за информационе и комуникационе технологије, пријава делимично попуњена, нетачно наведени подаци у пријави (два различита ПИБ-а привредног субјекта или програм и произвођач програма нису верификовани од стране Сектора за ИКТ), царински орган одбија поднета документа и подносиоца обавештава писаним путем о статусу докумената и одлуку доставља редовном поштом.

Последњи пут ажурирано: