Верификовани програми од стране Сектора за ИКТ

Програми за електронску комуникацију са Управом царина подлежу верификацији Управе царина - Сектора за информационе и комуникационе технологије. Верификација програма се обавља у присуству подносиоца захтева и чланова комисије за верификацију програма. Kомисија за верификацију програма саставља записник и позива подносиоца захтева да са члановима комисије потпише записник о верификацији програма или доставља подносиоцу пријаве списак неправилности е-поштом на адресу наведену у рубрици 3 (Контакт лице/име и презиме, телефон, е-пошта) у Пријави за дозволу тестирања програма.

Управа царина има право провере функционалности верификованих програма у сваком тренутку и задржава право да у случају злоупотребе ускрати право његовог коришћења.